Dømmes til tvunget psykisk helsevern

Fengsel biter ikke på «Mannen som ikke kan straffes». Tingretten mener det er behov for behandling.

DET ENESTE SOM HJELPER: Alta tingrett mener mannen i 20-årene trenger adekvat behandling.  Foto: Arkiv

nyheter

Mannen i 20-årene, omtalt i media som «Mannen som ikke kan straffes», har skapt store problemer for både politiet, Alta-samfunnet og en  rekke andre byer. Han hadde over 200 kiminelle forhold på samvittigheten. Han ble i november i fjor ilagt fire uke tvunget psykisk helsevern i Hammerfest tingrett, og torsdag ble dette fulgt om med domsavsigelse om  tvunget psykisk helsevern av Alta tingrett.

Fire lovbrudd

Mannen var under tiltale for tilsammen fire overtredelser av straffeloven. Herunder  flere tyveri og innbrudd og flere tilfeller av svindel.

I domsdokumentet heter det blant annet:

«Tiltaltes sykdomstilstand må etter rettens syn sies å være alvorlig dersom han ikke får adekvat behandling. Det kan ikke herske noen fornuftig tvil om at hans grandiose forestilling om egen person lett vil lede han til fortsatt kriminalitet, dersom han er på frifot nå. Retten viser til tiltaltes uttalelser til de sakkyndige om egen opplevelse i forbindelse med sine kriminelle handlinger».

«[D]et er nødvendig å verne samfunnet og borgerne for slike lovbrudd tiltalte har begått. Lovbruddene ligger i kjerneområdet for det lovendringen mente å fange opp.»

Og videre:

«Etter en samlet vurdering av sakens fakta som loven gir anvisning på som kriterier for å dømme noen til psykisk helsevern, har etter retten kommet til at vilkårene for å dømme tiltalte til tvungen psykisk helsevern utvilsomt er til stede. Både tiltaltes holdning til fortsatt å bruke narkotika, og til å begå nye lovbrudd, tilsier at andre tiltak enn tvunget psykisk helsevern ikke vil være til hjelp for tiltalte, slik hans situasjon er i dag.»

Over flere år

Retten la i tillegg til forklaringer fra psykolog og psykiater vekt på at handlingene mannen har gjort, har foregått over en periode på 11 år.

« I denne perioden er antallet grove tyverier forøvet ved innbrudd på 16 tilfeller, samt en rekke tyverier og bedragerier. I tillegg har tiltalte ved en rekke anledninger overtrådt narkotikalovgivningen.»

Videre heter det i tiltaltes forklaring at han får «kick »av å begå innbrudd for å stjele.

«Retten ser det slik at tiltalte ikke vil avstå fra sin kriminalitet. Det fremgår av tiltaltes tidligere kriminelle aktivitet. »

Og videre:

«Slik retten ser det, har verken fengselsstraff eller dom på samfunnsstraff hatt noen nevneverdig betydning for tiltaltes vilje til å begå nye rettsstridige handlinger.»