– Konkrete ringvirkninger det viktigste

Nordområdestrategien ble lagt frem i Bodø fredag.

STRATEGI: Geir Ove Bakken berømmer regjeringen Solberg for fokuset på nordområdene. Bildet er fra snorklipping på E6 i vinter.  Foto: Vidar Kristensen

nyheter

Hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken er glad for fokuset.

– Det er positivt at regjeringa retter oppmerksomheten mot Nordområdene.  Nøkkelen til videre utvikling ligger i lokale ringvirkninger av de enorme naturressursene her oppe, sier Bakken.

Regional medvirkning

Bakken var til stede i Bodø. Han er positiv til at Utenriksdepartementet har gått sammen med kommunal- og Moderniseringsdepartementet i å utforme strategien.

– I løpet av denne prosessen har man også etablert et regionalt nordområdeforum for innspill fra regionale og lokale aktører, inkludert fylkeskommunene og Sametinget.  Dette er et viktig skritt for å sikre at virkemidlene for nordområdepolitikken sees i sammenheng – på tvers av sektorer og forvaltningsnivå, mener hovedutvalgslederen.

Sterkere vekst

Statsminister Erna Solberg (H) hadde med seg tre andre statsråder til Bodø for å lansere strategien. Den lister opp grep som alt er satt i gang og peker ut hva regjeringen har tenkt å satse på videre. Solberg la vekt på at veksten i Nord-Norge allerede er sterkere enn i resten av landet, og at fortsatt vekst her blir viktig for hele landet.

– Sjømat, petroleum, skipsfart og reiseliv er næringer i vekst. Regjeringen presenterer nå en strategi for hvordan vi kan sikre ytterligere vekst. Det er de som bor i nord som vet best hvordan dette potensialet utløses. Nordområdepolitikken utvikles derfor i samarbeid med næringsliv, institusjoner og folkevalgte i nord, sa statsminister Solberg til NTB.

Tiltak for lærere

Finnmarkingen Frank Bakke-Jensen tok i sitt innlegg opp den manglende kvaliteten på skoler i Nord-Norge. Elever i Båtsfjord må få den samme skolegangen som elever i Bærum, lovet statsråden, som tidligere har vært ordfører i nettopp Båtsfjord. Ett av tiltakene det vises til er delvis ettergivelse av studielån for lærere, som tar femårig utdannelse fra høsten av, som kunnskapsdepartementet gjorde kjent i mars.

Blant de andre tiltakene som trekkes fram i strategien er:

– Fortsette planleggingen av miljø- og oljevernsenter i Lofoten/Vesterålen, som ble lovet i Sundvolden-erklæringen i 2013.

–  Vurdere å opprette et kompetansesenter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø, som også ble varslet i regjeringens havstrategi.

– 24. konsesjonsrunde for blokker i Norskehavet og Barentshavet, som ble utlyst i mars.

– Løftene om 40 milliarder til Nord-Norge i Nasjonal Transportplan.

Befolkningstall

Geir Ove Bakken berømmer regjeringen for å inkludere det regionale folkevalgte nivå.

– At man trekker frem utfordringen når det gjelder befolkningsvekst i nord er viktig, samtidig er det avgjørende at man gjør seg konkrete tanker om hvordan man ønsker å møte denne utfordringen. Nordområdesatsingen må være styrende for prioriteringer innenfor blant annet nasjonal politikk innen samferdsel, næring, utdanning, forskning og regionalpolitikk, sier Bakken.

Han er opptatt av næringslivets rammebetingelser.

– Det er viktig at dette er inkludert i strategien. Det er også gledelig at man vil se på muligheten til at næringslivet kommer seg opp i verdikjeden. Samtidig ser vi at det kuttes i økonomiske tiltak som regionale utviklingsmidler, barnetrygd samtidig som differensiert arbeidsgiveravgift er under press, sier Bakken.