Stenger scooterløype

Av hensyn til reindrifta.

Illustrasjonsbilde  Foto: Grete R. Haldorsen

nyheter

Kautokeino kommune ønsker ikke at scooterløype 2 mellom Oskal og finskegrensen skal stenge, men Fylkesmannen i Finnmark har nå sagt sitt, og strekningen stenges fra mandag 10. april og «inntil videre,» som det heter i vedtaket.

Omstikking går ikke

Bakgrunnen var en anmodning per epost den 30. mars i år, hvor Reinbeitedistrikt 35 oppfordret Fylkesmannen til å enten stikke om skuterløype 2, eller stenge løypa på den aktuelle strekningen.

Problemet er at Fylkesmannen ikke kan stenge scooterløyper etter paragraf 9 i motorferdselloven, og siden de heller ikke kan vedta nye løyper med hjemmel i paragraf 4, gjensto kun stengning.

Beklagelig og uheldig

Utmarksnemda i Kautokeino kommune mener det er beklagelig at Fylkesmannen stenger løype 2. Det er mye trafikk her, hovedsakelig av hyttefolk i Geađgejávri hyttefelt ved Finskegrensen, samt også av turistbedrifter på skutersafari. En eventuell stenging av løypa vil også medføre vanskeligheter for å ta seg til Aidejávri og Šiháččejávri hvor det er fjellstuer.

– Kommunen ser det som uheldig at en stenging skjer i påskehøytiden når befolkningen har fri og behovet for motorferdsel i løypa er stor, heter det fra kommunen, som også foreslo en alternativ løypetrase.

Fare for sammenblanding

Reinbeitedistriktet har rein på beite i området. Mye scootertrafikk i vinterbeiteområdet vil kunne medføre at beiteområdet ikke kan tas i bruk og flokken må flytte tidligere nordover enn planlagt, noe som igjen vil være til ulempe for andre siidaer og reinbeitedistrikt.

– Faren for sammenblanding med andre flokker vil da øke, sier seksjonsleder Iris Hallen og rådgiver Harriet Reiestad ved Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark.

Fylkesmannen kan etter søknad gjøre unntak fra forbudet i spesielle tilfeller, og Reinbeitedistrikt 35 har fått beskjed om å varsle fra straks behovet for stenging er over.