Næringa kritisk til reindriftsmelding

NRL-lederen ikke fornøyd med reindriftsmeldinga.

IKKE FORNØYD: NRL-leder Ellinor Marita Jåma mener en revisjon av reindriftsloven burde ha vært omtalt i melding om reindrift.   Foto: Fotomontasje Altaposten

nyheter

Reindriftsmeldinga som landbruks- og matminister Jon Georg Dale la frem i går tilfredsstiller ikke Norske Reindriftssamers Landsforbund sitt krav til konkrete tiltak for å bedre reindriftas rammevilkår og bærekraft. NRL-leder Ellinor Marita Jåma mener næringa ikke har blitt hørt.

– Under konsultasjonene har NRL vært særlig opptatt av å få inntatt en forpliktende ordlyd om revisjon av reindriftsloven. Dette har vi ikke fått gehør for hos departementet. Vi har spilt inn en oversikt over hvilke deler av loven som bør revideres, slik at denne blir tråd med samisk reindriftsutøvelse, etablerte rettigheter og folkeretten, fastslår Jåma.

Selv om dette ikke er inntatt i meldingen, vil en lovrevisjon uansett tvinge seg fram som følge av den senere politiske og rettslige utvikling, mener hun.

Jåma slår fast at melding om reindrift i stor grad avviker fra tradisjonell samisk reindrift, den mangler konkrete tiltak for å bedre reindriftens rammevilkår og bærekraft og meldingen bærer preg av sviktende kunnskapsgrunnlag.

–  Dette ville ha vært unngått om Regjeringen hadde fulgt NRLs krav om NOU før arbeidet med meldingen ble påbegynt, sier Jåma.

Hun slår fast at Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL)  i forkant av meldingen er konsultert om innholdet i meldingen, men at det ikke  ble oppnådd enighet.

– Fra NRLs side er vi fornøyd med at Regjeringen ser behovet for en nærmere gjennomgang av innholdet i bærekraftsmålene, og at NRL og Sametinget vil bli invitert til et arbeid med å gjennomgå innholdet i den tredelte målsettingen for reindriftspolitikken.  Dette er sak vi lenge har vært opptatt av, og som vi imøteser et oppfølgende arbeid på, sier lederen i NRL.

Sp-politiker og leder for Lakkonjarga reinbeitedistrikt, Hans Ole Eira, er kritisk til den nye meldinga om reindrift.

Han sier han så langt stort sett bare har lest innledningen, fordi han er ved flokken. Den må gjetes på grunn av skareføret som har oppstått.

– Jeg ser i innledningen at distriktenes fastsettelse av reintall omtales som «forslag», selv om loven sier at distriktet skal fastsette. Videre registrerer jeg at likebehandling mellom bønder og reineiere utsettes inntil videre, noe som slett ikke er bra. Økologisk bærekraftig reindrift knyttes kun til reintall, mens arealfrarøvelse eller utbygging ikke nevnes som negativt. At reindrifta skal tilpasses gjennom forebyggende tiltak med utgangspunkt i forekomst av rovvilt finner jeg å være direkte skandaløst når det heter at enkelte reinbeiteområder opplever en del tap til rovvilt. Dette kan  gå utover produksjonen og lønnsomhet i næringen, heter det, men jeg tror dette gjelder samtlige og at dette faktisk går utover produksjon og lønnsomhet. At alt må prøves først før skadevolder kan avlives, dette er jo ikke bra, sier Eira.

Som er kritisk til at næringa og Sametinget bare blir invitert til å gjennom innholdet i den tredelte målsettingen for reindriftspolitikken, men ikke får være med og utarbeide den fra dag en.

– Dyrevelferdsmessige hensyn som reindrifta må forholde seg til og bit for bit politikken med utbygginger nevnes ikke, selv om dette er den største trusselen akkurat nå, sier han. Og legger til at offentliggjøring av reintall, er gammelt nytt.

– Før i tiden måtte distriktsstyret «godkjenne» reintallet til hver enkelt driftsenhet, nå siidaandel. Helt til slutt kan jeg si noe positivt fra innledningen, det det heter at «Regjeringen foreslår flere tiltak for å øke kunnskapen hos reinbeitedistriktene om Plan og bygningsloven,  og hos regionale og kommunale planleggere om reindriftens arealbruk og rettigheter», avslutter Hans Ole Eira.