Ikke én fersk vei-krone til Finnmark

«Gamle» planleggingspenger flere år fram i tid, det er smulene fylket får til vei.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (t.h) og Bengt Rune Strifeldt (begge Frp), her under et besøkt etter ferdigstillingen av brua i Kåfjord.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Med unntak av planleggingspenger for allerede kjente prosjekt, inneholder ikke Nasjonal transportplan mye spenstig for Finnmarks del.

Den eneste veistumpen som er funnet verdig oppstart innenfor transportplanperioden mellom 2018 og 2029 er prosjektet for rassikring i Kløftan på riksvei 93. Den er i planen loggført til oppstart i 2024. Totalkostnaden er beregnet til 970 millioner kroner, mens kun 210 millioner kroner er ført opp som startbevilgning mellom 2024 og 2029. I tillegg kommer bypakke Hammerfest (se lengre ned).

Høy aktivitet

Regionveisjef Torbjørn Naimak sier det fortsatt vil være et høyt aktivitetsnivå i Nord-Norge.

– Det vil fortsatt være høyt aktivitetsnivå på vegene i Nord-Norge, både når det gjelder den daglige drift og på investeringssida, sier Naimak.

Andre storsatsinger som kommer i første del av 12-årsperioden i Nord-Norge, er E8 langs Ramfjorden mot Tromsø, E6 over Kvænangsfjellet i Nord-Troms og Skarvbergtunnelen på E69 i Finnmark – som får midler til ferdigstillelse.

Det går fram av stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan, som Samferdselsdepartementet la fram i dag.


Ikke imponert over «skuffende satsing»

– Regjeringen leverer ikke!

Mange løsninger

Naimak slår fast at regjeringen vil kreve mer av Statens vegvesen innenfor en rekke områder.

– Det skjer mye når det gjelder utviklingen av smarte trafikkløsninger. Her skal også vi i Nord-Norge være med, både når det gjelder bruk av informasjonsteknologi i byene og på viktige transportstrekninger, sier han.

Han er veldig fornøyd med at regjeringen har et fortsatt høyt ambisjonsnivå når det gjelder trafikksikkerhet. I tillegg blir kampen mot transportkriminalitet et viktig satsingsområde.

De såkalte bypakkene kommer i Finnmark trolig kun Hammerfest til gode, der riksvei 94 er tenkt lagt i tunnel utenom sentrum. Dette vil koste 1050 millioner kroner finansiert med bompenger på 550 millioner kroner, men heller ikke dette prosjektet er satt til før 2025 til 2029.

Mye uløst

– Hvis vi ser hele perioden under ett, kommer Nord-Norge brukbart ut når det gjelder veginvesteringer. Samtidig har vi fortsatt mange uløste oppgaver, både på investeringssida og når det gjelder fornying av riks- og fylkesvegnettet i Nord-Norge, sier regionvegsjefen.

Der det vil bli bevilget 640 millioner kroner til tiltak i ulike fiskerihavner i perioden 2024 til 2029, mens det vil bli brukt 1,7 milliarder kroner på ulike navigasjonsinnretninger. I NTP-en for Finnmark er dette beskrevet slik:

"Det akkumulerte vedlikeholdsetterslepet for navigasjonsinnretninger og fyrbygninger ble beregnet til 1,7 milliarder kroner i 2015. Regjeringen har som mål å lukke dagens vedlikeholdsetterslep, for å sikre god tilgjengelighet og driftstilstand på navigasjonsinnretningene", kan man lese av meldingen.