Bekymret for deponering

– Økosystemet blir utsatt for miljøgifter.

DEPONERES: Fortsatt blir snø deponert ved Alta bru.  Foto: Ali

nyheter

Alta Laksefiskeri Interessentskap har ved flere anledninger tatt opp snødeponering i nærheten av Altaelva, spesielt ved bru over munningen. I et brev til Alta kommune uttrykker daglig leder Tor-Erland Nilsen bekymring for dette.

– Hvert år er det store mengder snø som deponeres på elvekanten i området Alta bru. Det ble tatt prøver av snødeponiene rundt i 2013 som ble analysert på Altalabben. Prøvene viste høye verdier av tungmetaller som krom, kobber, nikkel, bly og sink. Statens forurensningstilsyn betegnet denne snøen som «meget sterkt forurenset», påpeker Nilsen, som mener deponeringen må opphøre og gjøres på anviste steder i sjøen.

Prøver som ble tatt av bunnsedimentene fra de samme områdene i juni 2013, viste også svært høye verdier av tungmetaller.

– Dette økosystemet blir utsatt for miljøgifter, og dermed blir fugler og fisk eksponert for

tung metaller gjennom næringskjeden, skriver Nilsen, som håper man slipper ytterligere belastning for elva og elveosen.