– Stopper utvidelse og igangsetter miljøundersøkelse

Ingen økning i oppdrettsvolumet før fjordens tåleevne er kartlagt.

STÅR SAMMEN: Et samlet politisk miljø fra venstre- til høyresiden samlet seg om et vedtak om å legge ned bygge- og deleforbud i Store Kvalfjord for å sikre at det ikke blir en større økning av oppdrettsaktiviteten.   Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Det var ultimatumet fra et samlet planutvalg i dag. Formannskapet behandlet i møtet for en måned tilbake en søknad fra NRS Finnmark AS, der de søker om arealendring og biomasseendring for lokaliteten Store Kvalfjord i Alta kommune.

Lokaliteten Store Kvalfjord er i drift og arealendringen det søkes om er innenfor det areal som i kommuneplanens arealdel er avsatt til akvakulturformål. Lokaliteten har i dag en tillatt MTB på 1800 tonn, og selskapet søker nå om å øke maksimal tillatt biomasse til 3600 tonn.

– Denne saken demonstrerer til fulle hvor lite herre Alta kommune er i eget hus, og et samlet planutvalg velger nå å varsle et midlertidig bygge- og deleforbud etter plan- og bygningsloven. Det må vi gjøre for å sikre at det ikke volumet av opprettslaks i Altafjorden øker før vi har fått kartlagt miljøstatusen, sier ordfører Monica Nielsen (Ap) og Venstres Trine Noodt.

Refset av fylkeskommunen

Alta kommune har også vært klar og tydelig i sin tidligere høringsuttalelse, men ble refset av Finnmark fylkeskommune for å «true med» å bruke plan- og bygningsloven til å stoppe biomasseutvidelsen. Fylkeskommunen skriver dette:

«Selv om Finnmark fylkeskommune er tildelingsmyndighet i akvakultursaker, så betyr det ikke at vi kan gjøre som vi, eller kommunene vil, uten at det er hjemmel for det. Vi må forholde oss til fag, lover og forskrifter – og øvrige sektormyndigheter. Fylkeskommunene som tildelingsmyndighet har ikke anledning til å etterkomme fremsatte ønsker eller politiske krav fra kommunene om for eksempel penger til kommunen, ingen endring i biomasse, hvilken type tillatelser som skal benyttes eller hvilken type teknologi osv. Den politiske påvirkningen FFK og kommunen har er primært gjennom planprosesser og ved å svare på høringer vedrørende havbruksnæringen og reguleringen av den.»

Fylkeskommunen hevder at søknaden fra NRS Finnmark (Norway Royal Salmon)  er i tråd med Ala kommunes planstatus, og det også er bekreftet av administrasjonen i Alta kommune som heller ikke har merknader til arealendringen innenfor allerede avsatt areal.

«Tilbakemelding fra sektormyndighetene er imidlertid at kommunens trusler og håndtering av akvakultursøknader er uheldig og uforutsigbar, og at kommunene bør bli gjort oppmerksom på dette. Involverte myndigheter bruker betydelige ressurser på

saksbehandling av akvakultursøknader, og da er det uheldig om dette gjøres unødig», heter det fra fylkeskommunen.

Prøvesak

I formannskap/planutvalg onsdag var det full oppslutning om å holde fast på kravet om bygge- og deleforbud. Når fylkeskommunen slår fast at det lovmessig ikke er mulig å bruke loven på denne måten, og gi forbudet ettervirkende kraft, besluttet formannskapet/planutvalget å varsle bygge- og deleforbudet før fylkeskommunen endelig avgjør søknaden fra NRS.

– Vi mener at vi er på trygg juridisk grunn. Dette er likevel en prøvesak for å se hvilke muligheter kommunen har til å styre egne areal. Uansett har vi en svært god moralsk sak. Både nærings- og miljøinteresser er tjent med at vi avventer en miljøkartlegging av fjorden for å finne dens tåleevne. Blir konklusjonen at det kan tilrettelegges for økt aktivitet, og at fjorden vil takle en slik belastning, vil næringsinteressene kunne utvide virksomheten. I motsatt fall er også næringsinteressene tjent med at aktiviteten begrenses, sier ordfører Nielsen og Venstres Trine Noodt.

Samling viktig

Begge understreker viktigheten av at et samlet politisk miljø nå star sammen bak kravet om at det skal gjennomføres konsekvensutredning som avklarer miljømessig status på Altafjorden. Kravet fra Alta kommune er at fylkeskommunen nå tar hensyn til at kommunen er i startfasen av rulleringen av arealplanen hvor kystsonen vil bli helt sentral.

– Det vil være svært vanskelig for fylkeskommune og sektormyndigheter å overprøve et samlet politisk miljø i Alta kommune. Med  en faktabasert tilnærming vil vi forebygge mistenkeliggjøring og unødvendige debatter som rammer både oppdrettsaktørene og miljøinteressene, påpeker Nielsen og Noodt.