– Trolig ute av Robek i august

– Hele kommunen har bidratt til dette resultatet.

FLINK DUO: Ordfører Johan Vasara fra Ap og Anders S. Buljo fra Flyttsamelista har levert et kanonbra resultat for Kautokeino i 2016. Stram styring fra rådmannen til politikerne gjør at kommunen nå i praksis er ute av Robek-lista.   Foto: Magne Kveseth

nyheter

Kommunen har brukt 8,4 millioner mindre enn budsjettert for 2016, går det fram av foreløpige regnskapstall. Plusser man på med 4,1 millioner kroner avsatt til disposisjonsfond og 1,1 million for å fjerne siste rest av ROBEK-underskuddet, viser det at kommuneøkonomien i Kautokeino er friskmeldt.

Ute etter august

Rådmann Kent Valio sier kommunen regner med å være ute av ROBEK-listen rundt august måned.

Å være Robek-kommune betyr at man er satt under administrasjon fra Fylkesmannen, som skal godkjenne alle låneopptak og disposisjoner.

– Etter at kommunestyret har behandlet årsregnskapet i juni, og under forutsetning av at revisjonen godkjenner regnskapet, vil vi trolig være ute av Robek i august. Vi vet av erfaring at Fylkesmannen vil bruke litt tid på å behandle søknaden vår om å «slippe ut av» Robek, men dette er helt naturlig siden det er sommerferie, sier Valio

Ordfører Johan Vasara sier kommunen i praksis er ut av Robek allerede, som resultat av høyere inntekter og god kostnadskontroll, økt skatteinngang og økte rammeoverføringer fra staten som også bidrar til det gode resultatet.

Alle i kommunen

– Hele kommunen har bidratt til dette resultatet. Tallene er gledelige for oss som har slitt økonomisk lenge. Kommunen har holdt stillinger vakante, vi har reforhandlet avtaler og gjort viktige grep for å komme over Robek-kneika, sier Johan Vasara. Han slår fast at faste stillinger framfor vikarbruk har spart og redusert overtidsbruk innen helse og omsrog med fire millioner kroner.

– Bonusen med dette er at pasienter og pårørende slipper å forholde seg til fremmede ansikter som kommer og går, samtidig som arbeidsbyrden til de ansatte reduseres ved at vi har flere hender i arbeid. Jeg håper og tror at dette på sikt også vil gi innsparinger i form av redusert sykefravær, sier Vasara. Han mener kommunen må holde fokus på sunn økonomistyring, for KS har dystre prognoser for rammeoverføringene.

– Det betyr at driftsnivået må være bærekraftig, sier Vasara.

Kjører stramt

Opposisjonspolitiker Anton Dahl i Venstre sier hans gruppe er fornøyd med at det går bedre.

– Men det gode resultatet går kanskje litt på bekostning av våre ansatte, som nok føler seg litt presset i enkelte tilfeller. Hvis eksempelvis ikke vikarordningen skal brukes i skolen til lovpålagte timer til enkeltelever, så er dette ikke bra, men ansatte er veldig lojale og at vi kommer ut av Robek er kjempebra. Rådmannen kjører stramt og han har gjort jobben sin, sier Anton Dahl.

Ordføreren sier Kautokeino skal styrke primærhelsetjenesten med en legehjemmel ekstra, med ekstra sykepleier- og hjelpepleierstillinger og en lærling. Han understreker viktigheten av å bygge opp fondene i kommunen, særlig med tanke på den uavklarte situasjonen rundt Husbankens tilskudd på 4,7 millioner kroner til bo- og servicesenteret i Maze.

– Vi tar også sikte på å etablere et betjeningsfond for nyskolen i Kautokeino, der vi tar en andel av eiendomsskatten og øremerker den til betjening av fremtidige kapitalkostnader av et nytt skolebygg, sier Vasara til slutt.