Trakk seg fra granskning

Utdanningsforbundet redd for å gi fylkeskommunens «granskningsutvalg» legitimitet.

SKEPTISK: Leder Kari Lium i Utdanningsforbundet i Finnmark mener skolekutt og sentralisering er en dårlig løsning for å styrke videregående skole.  Foto: Kita Eilertsen

nyheter

Fylkesutvalget evaluerte Bruer-saken på møtet i Alta. En av tiltakene var at det skal settes ned et egen gruppe som skal gjennomgå Bruer-saken og trekke erfaringer inn til bruk i personalpolitikken i Finnmark fylkeskommune. Anne Cathrine Larsen, assisterende fylkesrådmann er satt til å lede gruppa som hadde sitt første møte onsdag. Når viser det seg at Larsen har signert en av politianmeldelsene mot Bjørnar Bruer som dannet grunnlaget for fylkeskommunens forsøk på avskjedigelse. To rettsinstanser har kritisert anmeldelsen og konkludert med at de var grunnløse.

Møte i dag

– Det er mange begrunnelser for at Utdanningsforbundet Finnmark ikke ønsker å sitte i denne arbeidsgruppa. Premissene og mandatet for gruppa er blitt til underveis, noe som tyder på en uryddig prosess. Det er understreket ved flere anledninger at gruppa er satt sammen av representanter som ikke har hatt direkte befatning med saken, men nå viser det seg at leder av arbeidsgruppen ikke kan avkrefte at hun er underskriver av anmeldelser mot Bruer. Dette bare bekrefter uryddigheter og manglende kontroll og oversikt. Noen må nå sette foten i bakken og fremskaffe en oversikt over tiltak iverksatt av fylkeskommunen – fra toppledelsesnivå til skolenivå, skriver leder i Utdanningsforbundet  i Finnmark, Kari Lium, i en pressemelding.

 Utdanningsforbundet får støtte hos Skolenes Landsforbund (SL) og Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) i Finnmark  for at de nå trekker seg fra denne gruppen.

Admininistrativt nedsatt

Arbeidsgruppa er administrativt nedsatt og skal trekke lærdom av lagmannsrettens dom etter Bruer-saken. Det har hittil vært tre møter i gruppen, der hovedtillitsvalgte for Utdanningsforbundet og for Parat er medlemmer. I fylkesutvalgets behandling og gjennomgang av Bruer-saken var «granskningsutvalget» sentralt. Det samme var spørsmålet om inhabilitet, og om det var riktig at assisterende fylkesrådmann skulle være med å «granske» sin egen sjef som har hatt hovedansvaret for fylkeskommunens håndtering.

Ut fra pressemeldingen som er sendt ut går det fram at Utdanningsforbundet føler seg lurt, og at premissene for deltakelse ikke har vært tydelige nok. Et oppslag hos ifinnmark.no har satt søkelyset på at leder av gruppa, Anne Cathrine Larsen, har vært mer involvert i saken enn det fylkeskommunen har vært villig til å innrømme.

Ifølge Altapostens opplysninger har Larsen underskrevet en eller flere av anmeldelsene av Bruer.

Gissel

I pressemeldingen fra forbundet går det fram at Utdanningsforbundet er redd for å bli gissel i granskningsgruppa, og gi arbeidet urettmessig legitimitet.

BRUER FULGTE BRUER-SAKEN: Bjørnar og Liss Bruer var på plass da fylkesutvalget behandlet oppfølgingen av dommen.  Foto: Tom Skoglund

 

– Etter de signaler som politiske og administrative ledere i fylkeskommunen har gitt gjennom media, frykter vi at deltakelse i arbeidsgruppa vil kunne bidra til å legitimere en fortsatt dårlig håndtering av personalsaker, sier fylkesleder Kari Lium og legger til:

–  To rettsinstanser har sagt sitt om at Finnmark Fylkeskommune har opptrådt så kritikkverdig i Bruer-saken at erstatning er idømt. Dette trenger ingen å granske. Det som trengs nå, er at fylkeskommunen som en av fylkets største arbeidsgivere, gjenoppretter tilliten til at de er seriøse arbeidsgivere som har sine arbeidstakeres ve og vel som fokus i all personalbehandling.

Viktig

I en pressemelding skriver fylkesrådmann Øystein Ruud at han beklager at Utdanningsforbundet, som en av de to tillitsvalgtrepresentantene, velger å trekke seg fra arbeidsgruppen.

– Utdanningsforbundet representerer en stor og viktig gruppe av våre ansatte og ville kunne ha kommet med nyttige innspill i forhold til dette, sier Ruud ifølge pressemeldingen.

Parat, som er den andre representanten fra de hovedtillitsvalgte, vil fortsatt delta i arbeidet.

Gruppas arbeid er en del av fylkesrådmannens løpende internkontroll.

– Dette er et nødvendig og naturlig arbeid for oss, etter å ha vært involvert i tre arbeidsrettssaker i løpet av relativt kort tid. Dersom de hovedtillitsvalgte ønsker å erstatte Utdanningsforbundets representant vil det selvfølgelig gis anledning til dette.

Ruud uttaler ifølge pressemeldingen at dette er en «god anledning for de tillitsvalgte til å komme med konstruktive innspill til utvikling av fylkeskommunens håndtering av vanskelige personalsaker». Arbeidet i gruppa skal danne et beslutningsgrunnlag for administrasjonsutvalg og fylkestinget:

– Det er derfor særdeles viktig at de tillitsvalgte gis god mulighet til medbestemmelse i dette arbeidet.