– Dette er et brutt miljøløfte

Ap får kjeft for å åpne Davatluft for oppdretterne.

MILJØET FØRST? Venstre og Trine Noodt er sterkt kritisk til at ordfører Monica Nielsen og gruppeleder Ole Steinar Østlyngen lar et løfte styre politikken overfor oppdretterne. 

Oppdrett på Davatluft
  • Davatluft er ikke en ny lokalitet, men en lokalitet som er godkjent av sektormyndigheter ved godkjenning av kommuneplanen i 2011.
  • Et midlertidig forbud vil ikke innebære kostnader for Alta kommune. Mindre vekst i oppdrettsnæringen vil derimot bety mindre fremtidige inntekter fra oppdrettsrelatert virksomhet.
  • Det er Finnmark fylkeskommune som gjennom en omfattende saksbehandling avgjør søknader om akvakulturtillatelser (lokaliteter). Det er de som bestemmer om lokaliteter skal tildeles, hvor mye laks som kan produseres og til hvem lokaliteten skal tildeles. Alta kommune er i slike saker en høringspart, men har styring gjennom å bestemme bruk av aral (arealplanen).
  • Ett vedtak om midlertidig forbud er maksimalt gyldig i 4 år etter at forbud er nedlagt. I praksis vil statusen til Davatluft avgjøres tidligere i og med at rulleringen av arealplanen er startet.
  • Davatluft ligger 13 km (i luftlinje) utenfor grensen til Nasjonal Laksefjord. Grieg er «lovet» lokaliteten som erstatning for de tre selskapet har avgitt innenfor grensen til Nasjonal Laksefjord.
  • Både Grieg Seafood og Cermaq anser lokaliteten som godt egnet for oppdrett. Begge aktørene begrunner sine søknader med at de ønsker å styrke sin virksomhet ved å avlaste andre lokaliteter, bidra til en bærekraftig utvikling samt til større fleksibilitet i sin produksjon.
  • De senere år er det ikke dokumentert rømninger fra anlegg i Alta, og telling av innblanding av oppdrettslaks i Altaelva viser en klar nedgang. Samtidig er kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av ressursene på dette området stadig gjenstand for kritikk og behov for ny kunnskap derfor viktig.
nyheter

Venstres Trine Noodt reagerer spesielt mot ordførerpartiet. Det selv om både Høyre og Frp fulgte Ap og sa nei til forslaget om å innføre et bygge- og delingsforbud i området Davatluft, som er avsatt til oppdrett i kommuneplanen.

– Dette gir Ap null troverdighet i miljøsaken og når de snakker høyt om å være før-var for å redde villaksen. For Ap veier arbeidsplasser og kommuneøkonomi mye mer enn Altaelva og altalaksen, hevder Noodt på bakgrunn av planutvalgets behandling av saken onsdag.

Holder løftet

I Ap begrunner ordfører Monica Nielsen og gruppeleder Ole Steinar Østlyngen partiets nei til midlertidig skjerming av Davatluft mot å bli en ny oppdrettslokalitet med forhistorien. Den forteller at Grieg Seafood frivillig ga opp tre lokaliteter innenfor grensen til Nasjonal laksefjord da dette nasjonale regimet ble innført i 2006. Under jobben med arealplanen i 2011 ble Davatluft avsatt til framtidig oppdettsaktivitet, og arealet ble enstemmig signalisert å skulle gå til Grieg Seafood som erstatningslokalitet for dem som ble avgitt innenfor grensen til Nasjonal laksefjord. 

NY LOKALITET: Davatluft ligger sør på Stjernøya, ikke langt fra nefelinanlegget i Lillebukt, og er et nytt område for oppdrett.  Foto: Skjermbilde

– I denne saken har vi ønsket å holde løftet kommunestyret ga. Så får vi i neste omgang, hvor vi ikke er bundet av tidligere vedtak, forsikre oss om at miljømessige hensyn ivaretas, sa gruppeleder for Ap, Ole Steinar Østlyngen, til Altaposten torsdag.

– Miljøet viktigst

Både Venstres Trine Noodt og MDGs Miriam Akkouche mener det er en total avsporing å vise til hva partiene var enige om i arealplanen i 2011. 

– Vi har fått mer viten siden 2011 om hvordan oppdrettsnæringen påvirker miljøet, og hvilke farer den representerer for villaksen. Da er ikke nye areal og vekst i aktiviteten det som må bestemme, men det som kommer fram i grundige konsekvensutredninger før vi eventuelt tar i bruk nye områder, sier Akkouche. 

Noodt hevder forslaget ville gitt en midlertidig utsettelse fram til kommunale og andre offentlige myndigheter hadde fått full oversikt over konsekvensen av å gjøre Davatluft til en ny lokalitet, og at man da ville hatt et reelt valg for disponeringen i arbeidet med rulleringen av arealplanen som nå er startet.

I planutvalget stemte SV, Venstre og Sp for å innføre et midlertidig bygge- og deleforbud i området, mens Ap, KrF, Høyre og Frp utgjorde flertallet. 

– Hvordan kan Venstre sammen med de øvrige miljøpartiene bryte løftet dere ga Grieg om alternativ lokalitet som ble gitt i gjeldende arealplan?

– Dersom det vi stemte for i arealplanen medfører betydelig miljørisiko, og vi nå er klar over konsekvensene, er vi forpliktet til å snu selv om Grieg fikk et helt klart signal. Våre forpliktelser overfor miljøet er langt viktigere enn de «løftene» som er gitt Grieg. I og med at Davatluft ikke er tatt i bruk til tross for at den er avsatt i arealplanen, tyder på at en lokalitet her ikke er et være eller ikke være for oppdrettsnæringen, klargjør Noodt.

– Ingen dramatikk

SVs Otto Aas bekrefter at samarbeidspartiene SV og Ap står på hver sin side i saken, men sier at denne saken verken er dramatisk for samarbeidet eller for miljøet. MDGs Fronde Lindahl, som er en sterk skeptiker til oppdrett og har bedt om midlertidig vern av Davatluft, har sagt at det miljømessig kan være positivt med oppdrett i Davatluft dersom lokaliteten brukes til å flytte aktivitet og man lar brukte områder hvile. Forutsetningen er at biomassen ikke økes i fjorden. 

– SV mener det er tid til å få alle fakta på bordet knyttet til Davatluft. Da er et midlertidig forbud helt nødvendig slik at vi får vurdert området under rulleringen av arealplanen som nå er igangsatt. Vi har en mulighet til å styre oppdrettsaktiviteten i fjorden og det er gjennom arealplanen. Andre muligheter har vi ikke, sier Aas.