Derfor får han beholde jobben

– Har selv vært med på å eskalere konfliktnivået.

Hålogaland lagmannsrett behandlet saken mellom Bjørnar Bruer og hans tidligere arbeidsgiver Alta videregående skole / Finnmark fylkeskommune i november.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Hovedkravet fra Bjørnar Bruer og hans advokat Eirin Halvorsen Lillehof var at oppsigelsen/avskjeden skulle kjennes ugyldig og at Bruer skal få jobben tilbake.

Dette går lagmannsretten med på – til tross for at dette er noe fylkeskommunen har kjempet hardt imot:

– Arbeidsgiver har med styrke fremholdt at det vil bli en vanskelig situasjon på skolen dersom Bjørnar Bruer kommer tilbake til sin stilling, skriver lagmannsretten, før de i neste setning konstaterer hvem som har ansvaret for at det vil oppstå en slik vanskelig situasjon:

– At det eventuelt kan oppstå slike vansker, må i det vesentlige tilskrives arbeidsgivers saksbehandling med blant annet avskjed og gjentatte anmeldelser. Arbeidsgiver egen opptreden har vært med på å eskalere konfliktnivået.

I dommen fremholder retten at oppsigelsesvernet står sterkt i Norge, og at retten er redd for å skape presedens:

– Det vil langt på vei kunne undergrave oppsigelsesvernet dersom en arbeidsgiver som får sin oppsigelse underkjent av domstolene, etterpå skal kunne påberope seg at det vil være urimelig å la arbeidstaker fortsette i sin stilling. En slik løsning vil kunne føre til at økonomisk sterke arbeidsgivere kan få avsluttet arbeidsforholdet mot å betale arbeidstaker godtgjørelse frem til fratredelsestidspunktet.

– Konklusjonen blir etter dette at fylkeskommunens anke forkastes, og at Bjørnar Bruer skal gjeninntre i sin stilling, skriver lagmannsretten.