Ber om mer seljakt

Ødelegger for fiskerne i Finnmark.

STORVILTUTVALGET: Jan Erik Henriksen i NJFF Finnmark sitt storviltutvalg vil ha utvidet jakt på kystsel, blant annet med bakgrunn i nyere Canadisk forskning om hvor mye fisk selen spiser.   Foto: Arkiv

nyheter

For drøyt 10 år siden spiste selen i østisen like mye torsk som hele den norsk-russiske torskekvoten til sammen. Miljøorgansiasjonene gikk likevel mot selfangst som middel for å øke torskebestanden, noe jegerne ikke er enig i.

Fjordene fulle

Norges Jeger og fiskerforbund i Finnmark (NJFF) mener det er altfor lite jakt på kystsel og skriver brev til moderorganisasjonen der de slår fast at Norges Jeger- og Fiskerforbund ikke har svart på henvendelsen fra Finnmark om økt jakt på kystsel.

Jan Erik Henriksen i storviltutvalget i NJFF Finnmark, viser til nyere forskning fra Canada, der resultatene tyder på at selen spiser langt mer fisk enn man tidligere vurderte. Henriksen foreslår derfor at NJFF sentralt snarest tar initiativ til en konferanse om jakt på kystsel, der den canadiske forskningen blir presentert.

Må økes

– Vi støtter Sametingets merknader til Fiskeridirektoratets forslag til forskrift og mener forskningen må intensiveres, jakt må effektiviseres og vederlaget for felling av havert må økes til 1100 kroner, mens steinkobbe kompenseres med 400 kroner. Kompensasjonen mener vi kan føre til at man når de fastsatte kvotene i seljakta, skriver Henriksen til NJFF sentralt.

Storviltutvalgslederen mener et fellingsprogram for kystsel også må ha en opplæringsdel i jakt og håndtering av kystsel som matressurs. I brevet skriver Henriksen at både fiskeridirektoratet og miljødirektoratet er svært sentrale organer i styringen av jakt, fiske og friluftsliv som NJFF mener har betydning for både for bolyst, trivsel og utmarksutøvelse. NJFF ber også Sametinget bruke konsultasjonsretten overfor miljødirektoratet.

NJFF Finnmark mener også Fefo bør få en sterkere hånd om beslutning knyttet til jakttider og at det er unødvendig at dette skal avgjøres i direktoratet i Trondheim. 

Bør forvaltes lokalt

Sametinget, Fylkestinget og Staten har i felleskap etablert Fefo som et kompetent organ for å forvalte jakt, fiske og friluftslivet I Finnmark. Dette gjør Fefo på en kompetent måte i tråd med lokale og regionale forutsetninger og i nært samarbeid med brukerne. Det bør være unødvendig at direktoratet i Trondheim fremdeles i dag skal detaljstyre dette, heter det i årsmøteuttalelsen fra NJFF Finnmark.

Forskere hevder det er 30 havert i Porsangerfjorden, mens fiskerne mener det er 300 til 400. Forskerne hevder sel ikke spiser laks, mens fiskerne hevder det motsatte

– Ut fra dette synes det å herske uenighet mellom norske forskere og lokale seljegere og fiskere både om antallet sel og hva selen spiser. Også medlemmer i NJFF Finnmark observerer at det er store mengder sel, ikke bare i Porsangerfjorden, men også i de andre fjordene i Finnmark, skriver Jan Erik Henriksen

Han viser til tidligere årsmøteuttalelse om også å tillate jakt på grågås, oter og ærfugl som støttes av NJFF sentralt, men som han frykter direktoratet vil vende tommelen ned for.