Her finner du alt du trenger å vite om Bruer-saken

Hålogaland lagmannsrett behandler saken mellom Bjørnar Bruer og hans tidligere arbeidsgiver Alta videregående skole / Finnmark fylkeskommune.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

I kjølvannet av at daværende leder ved elevboligene i Alta ble oppsagt 26. januar 2015 og avskjediget fra sin stilling ei uke senere 4. februar, gikk Bjørnar Bruer til sak mot sin tidligere arbeidsgiver, Alta videregående skole / Finnmark fylkeskommune.

Han hevdet seg usaklig oppsagt og avskjediget, og krevde jobben tilbake samt både oppreisning og erstatning.

Alta tingrett avsa dom i saken 5. februar 2016. Den var knusende, i favør av Bruer.

Finnmark fylkeskommune anket saken. 18. oktober startet ankebehandlingen i Hålogaland lagmannsrett.

Også lagmannsretten ga Bruer medhold på alle punkter. Han ble tilkjent 130.000 kroner i oppreisning og 970.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste – til sammen 1,1 millioner kroner.

Utgiftetene til Finnmark fylkeskommune i sakens anledning beløp seg til drøyt 5,5 millioner kroner.

Elevheimen.  Foto: Arkivfoto

I 2012 kom det til gnisninger mellom Bjørnar Bruer og ledelsen ved Alta videregående skole, særlig rektor Inger Persen og administrasjons- og personalansvarlig Ann Kristin Strøm, som også fungerte som assisterende rektor.

Gnisningene eskalerte til tidvis åpne konflikter, som følge av en rekke forskjellige forhold – som partene er uenige om. Mailkorrespondanse og møtereferater vitner om et stadig forverret samarbeidsklima mellom Bruer og duoen Persen/Strøm.

I lengre perioder i 2014 var Bruer sykemeldt, etter eget utsagn grunnet det psykososiale arbeidsmiljøet og de store samarbeidsproblemene med ledelsen.

Høsten 2014 fikk Bruer en advarsel, og første dag etter juleferien, 5. januar 2015, kom forhåndsvarselet om oppsigelse. Her ble Bruer også varslet om at fylkeskommunen ville anmelde det de mente var økonomisk utroskap (korrupsjon).

Etter at oppsigelsen ble levert Bruer 26. januar mottok fylkeskommunen svar fra politiet på anmeldelsen – et standardskriv som bekreftet at forholdet var anmeldt og ville etterforskes som grovt økonomisk utroskap. Dette ble etter hva Altaposten forstår feiltolket som at politiet mente saken var mer alvorlig enn hva fylkeskommunen hadde avdekket. Anmeldelsen ble lagt til grunn for å «oppgradere» oppsigelsen til en avskjed.


  Foto: Illustrasjonsfoto

Totalt ble Bjørnar Bruer anmeldt for fem forhold i 2015 av sin tidligere arbeidsgiver Finnmark fylkeskommune. Alle de fem forholdene ble etter henlagt fra politiets side.

Forhold nummer 1, 14. januar: Økonomisk utroskap / korrupsjon – påstanden var at Bruer hadde gitt sin sønn, som var tilkallingsvikar, økonomiske fordeler.

Forhold nummer 2 og 3, 12. mars: Klage på henleggelse av anmeldelse nr 1, utvidelse med nye punkt som omhandlet økonomisk utroskap med bakgrunn i Bruers egne, innleverte timelister. Her ble han også anmeldt for tyveri av hvitevarer – ved en innkjøpssjekk fant man en liste på tre hvitevarer som ifølge fylkeskommunen ikke var å oppdrive. FFK mente disse var underslått og anmeldte saken.

Forhold nummer 4, 8. april: Ny anmeldelse da man «avdekket» at Bruer arbeidet ved Kontorservice Eiendom AS, forhold man fant ut etter å ha foretatt innsyn i Bruers mailer.

Forhold nummer 5, 2. juli: Den siste anmeldelsen handlet om medvirkning til økonomisk utroskap, ved at Bruer ifølge fylkeskommunen ikke grep inn da han ble obs på at sønnen var ført opp i doble vakter.


Persongalleriet

Bjørnar Bruer.  Foto: Odd Magne Haugen

Jobbet ved elevboligene i Alta i siden 80-tallet.

Var leder ved elevboligene siden 1998 og fram til han ble oppsagt 26. januar 2015 og avskjediget bare ei uke etter, 4. februar samme år.

Jan Birger Mikalsen. 

Jan Birger og Wenche Mikalsen

Jan Birger Mikalsen var hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i perioden da Bruer-saken var under oppseiling.

Jan Birgers kone Wenche Mikalsen var NK og fungerte som leder ved elevboligene i Bjørnar Bruers fravær, i store deler av den turbulente perioden.

Ekteparet Mikalsen blir av fylkeskommunen trukket fram som Bruers samarbeidspartnere, der Bruer var den som trakk i trådene. Påstanden er at de tre sammen har konspirert mot blant annet innføringen av en ny og billigere turnus. Dette avvises fra Bruers side.

Inger Persen og Ann Kristin Strøm.  Foto: Tom Skoglund

Inger Persen ble rektor ved Alta videregående skole i 2009.

Fikk i 2011 i oppdrag av opplæringssjef Lisbeth Sandtrøen å gjennomgå og justere organiseringen ved Alta videregående skole, med mål å spare penger.

Persen ga ordre til sine mellomledere både direkte og via administrasjons- og personalansvarlig Ann Kristin Strøm, som også har fungert som assisterende rektor.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Tom Skoglund

Dommen fra tingretten var usedvanlig klar, og ga Bruer medhold på alle forhold av betydning.

En oppsiktsvekkende høy oppreisning og erstatning ble utmålt, sammen med Bruers advokatkostnader utgjorde beløpet over 1,7 millioner kroner.

Som begrunnelse for det høye oppreisningsbeløpet skrev tingretten blant annet at:

«Det psykososiale arbeidsmiljøet har vært svært dårlig, og saken har i seg selv vært en belastning for Bruer. Dette har ført til helseplager for hans (Bruers) del.

Bruer har blitt utsatt for «særdeles grove og krenkende beskyldninger» uten at det har vært grunnlag for dette.

FFK har ifølge retten gjentatte ganger brukt betegnelser som «grov økonomisk utroskap, brudd på habilitetsbestemmelser, illojalitet, ordrenekt, manglende samarbeid, utilbørlig atferd og manglende forståelse av lederrollen» uten at det har vært lagt fram dokumentasjon som underbygger påstandene. Utsagnene blir dermed unødvendig belastende.

FFK har «ført en aggressiv prosess mot Bruer, som han må ha opplevd som meget vanærende».

FFK undersøkte ikke faktum nærmere, og gjennomførte ikke reelle drøftelser med Bruer før de sa opp og deretter avskjediget Bruer.

Fem ganger i perioden etter oppsigelsen anmeldte FFK Bruer til politiet. Flere av anmeldelsene fremstår som åpenbart unødvendige, slik det fremgår av dommen. Samtlige anmeldelser viste seg å være grunnløse, og tingretten setter samtlige fem anmeldelser i sammenheng med arbeidsrettssaken.

Til og med under rettssaken kom FFK med grunnløse beskyldninger, om et mulig tyveri av en sofa.»