Rapport: – Sykehusflytting har en positiv netto nåverdi på om lag 450 millioner

Klar tale i utredningen som verken helseministeren, helseforetaket eller Hammerfest-politikerne ønsker.

Fra venstre Kristin Jensen (Ap), Monica Nielsen (Ap) og Anita Håkegård Pedersen (SV) mottok mandag den knusende helserapporten fra Oslo Economics AS.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Kvinnetrekløveret ordfører Monica Nielsen (Ap), varaordfører Anita Håkegård Pedersen (SV) og hovedutvalgsleder Kristin Jensen (Ap), er klar og tydelig på at de forventer en klar arbeidsordre fra kommunestyret når helseutredningen rundt sykehusstrukturen i Vest-Finnmark legges fram i full bredde for organet neste mandag.

– Politikerne har ikke noe valg. Vi  har ikke ett eneste liv å miste. Rapporten har beregnet helsegevinsten ved et fullverdig sykehus i Alta og et nærsykehus i Hammerfest. Konklusjonen er at en slik struktur vil spare to liv årlig ved at sykehuset vil være nærmere hovedtyngden av befolkningen i Vest-Finnmark. Derfor forventer vi at kommunestyret gir en klar ordre om å sette alle krefter til for å få realisert en struktur som vil redde liv og sikre en stor helsegevinst, slår troikaen fast.

Les hele helserapporten her!

Stor jobb

Det er det anerkjente konsulentbyrå Oslo Economics som har laget utredningen. Alta-ordførerne slår fast at det er en svært grundig utredning som holder høy kvalitet. Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, myndigheter og organisasjoner. Selv viser bedriften til at de forstår problemstillingene som oppstår i skjæringspunktet mellom marked og politikk.

– Alta kommune har betalt for jobben, er det sånn at dere også har betalt for konklusjonen?

– Nei, dette er en uhildet utredning gjort av et anerkjent firma som helseforetak og myndighetene har kjøpt råd fra, på samme måte som det Alta kommune nå har gjort. Ingen kan trekke deres integritet i tvil. Utredningen er basert seg på tilgjengelig objektive fakta og statistikk. Alta kommune har vært milevis fra utredningsarbeidet, og dette er ikke noe saksframlegg for Alta kommune, slår ordføreren og varaordføreren fast.

Oslo-bedriften skulle ha utredningen ferdig allerede i september, men oppgaven ble mer omfattende enn først antatt. Selv om de startet på arbeidet i mai måtte de be om mer tid, og avleverte rapporten en måned senere en opprinnelig tenkt.

Bygg sykeshus i Alta

Utrederne i Oslo Economics svarer ja på at oppbygging av et fullverdig akuttsykehus i Alta og et nærsykehus i Hammerfest på samtlige problemstillinger som er vurdering. Fra ordførerne og hovedutvalgslederen trekkes den helsemessige gevinsten fram som den viktigste, men de peker på at alle de vurderte områdene til slutt egentlig handler om helsegevinst. Det gjennom en struktur som vil være økonomisk bærekraftig inn i framtiden.

Oslo Economics har totalt sett identifisert seks virkninger:

  • Reisetid/tilgjengelighet/transport
  • Investeringskostnader
  • Redusert driftskostnad nærsykehus
  • Kostnad ved flytting av ansatte
  • Kvalitet på behandlingen
  • Virkninger for næringsliv og befolkningsutvikling

I rapporten heter det:

«Analysene viser at alternativet med flytting av sykehuset til Alta har en positiv netto nåverdi på om lag 450 millioner kroner, med ikke-prissatte virkninger som i hovedsak er nøytrale eller positive. Det er særlig betydelige nyttevirkninger knyttet til transport. En endring av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark, med en flytting av akuttsykehuset til Alta, fremstår derfor som samfunnsøkonomisk lønnsom.»


Høie: – Skuffet over Alta

Mener politikerne har kastet vekk penger på utredningen.

Til Altaposten sa helseminister Bent Høie fredag at han var skuffet over at Alta-politikerne valgte å bestille rapporten. Han var på daværende tidspunkt naturlig nok ikke kjent med innholdet. Og ifølge iFinnmark tar Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen de soleklare konklusjonene i rapporten med stor ro:

–  Vi har vedtak fra Finnmarkssykehuset. Vi har vedtak fra Helse Nord, som sitter med pengesekken. Og vi har to helseministere, Både Jonas Gahr Støre (Ap) og nå Bent Høie (H) som har og er klare på at lokalsykehuset for Vest-Finnmark skal ligge i Hammerfest, sier Jakobsen til iFinnmark.

Ikke rettferdig?

Utrederne gjør det tidlig i rapporten klart at de ikke vurderer politiske argument.

«Vi tar i denne utredning ikke stilling til hva som er rettferdig eller urettferdig, kun til hva som samlet sett er samfunnsøkonomisk lønnsomt. En flytting av sykehuset fra Hammerfest til Alta vil få negativ betydning for Hammerfest og positiv betydning for Alta.»

Samtidig trekker de fram en viktig rettesnor i den nasjonale sykehusplanen,  med tanke på konklusjonene om flytting av akuttsykehuset fra Hammerfest til Alta. De siterer fra den nasjonale sykehusplanen:

 «Når motstridende interesser gjør det vanskelig å bli enige om hva som er den beste løsningen, har regjeringen ett gjennomgående svar: Hensynet til pasienten skal alltid veie tyngst.»

Sparer enorme beløp

Utredningen har også beregnet hvordan en flytting av sykehuset vil slå ut for pasientene i Vest-Finnmark. I rapporten heter det:

«Ved en flytting av sykehuset til Alta vil det også bli færre i gruppen som er aller lengst unna sykehuset, og den lengste reiseveien med bil vil bli redusert med om lag 20 minutter. I snitt vil reisetiden med bilambulanse reduseres fra 106 til 69 minutter.»

Ved en reduksjon av samlet reiseavstand vil transportkostnadene kuttes betydelig, og gi en årlig besparelse på 29 millioner kroner i starten av denne perioden. Nåverdien av dette over en 40-årsperiode, fra 2026 da et sykehus i Alta kan være etablert, utgjør knapt 420 millioner kroner.

Bedre fagmiljø?

På to punkt svarer utredningen kun betinget ja på om en flytting til Alta totalt sett vil være gunstig. Det første gjelder faren for at Hammerfest blir totalt isolert og ikke får sykehushjelp  ved dårlig vær dersom Alta får akuttsykehus og Hammerfest kun nærsykehus. Nye helikoptre som tåler dårligere vær vil bli viktig. Likevel vises det til at tilgjengeligheten i Hammerfest vil bli dårligere, men at det oppveies av at stort antall mennesker får bedre tilgjengelighet. For akuttberedskapen ved ulykker i Barentshavnet slår rapporten fast at erfaringer viser at de håndteres av UNN i Tromsø, og at det da ikke spiller noen rolle om sykehuset er i Hammerfest eller Alta.

Når det gjelder effekten på fagmiljøet ved å bygge opp akuttsykehuset i Alta påpeker utrederne at det er usikkerhet rundt dette, men skriver:

«På lengre sikt vil en flytting kunne gi virkninger på rekrutteringen til Finnmarkssykehuset. Dersom leger, sykepleiere og andre helsefagarbeidere opplever at det er mer attraktivt å bo og jobbe i Alta enn i Hammerfest, kan dette gi økt søking til ledige stillinger ved sykehuset.»