Høie: – Skuffet over Alta

Mener politikerne har kastet vekk penger på utredningen.

Helseminister Bent Høie (H).  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

Fredag la helseministeren ned grunnsteinen for Alta Nærsykehus – et helsetilbud ministeren bekrefter ikke vil bli noe tradisjonelt lokalsykehus. Helsetilbudet i Alta passer ikke med noen av de ulike sykehusdefinisjonene som finnes i den nasjnale sykehusplanen Høie har utredet og fått vedtatt av Stortinget.

Men Alta kommune er ikke fornøyd. Politikerne har enstemmig brukt en halv million kroner for å få utredet sykehusstrukturen i Vest-Finnmark.

– Det synes jeg er beklagelig. I stedet for å bruke pengene på en utredning, som ikke vil få noen innvirkning på framtidig helsetilbud, kunne pengene vært brukt på helsetjenester til befolkningen, sier Høie til Altaposten.

Mandag kom rapporten, som konkluderer med at det vil være store økonomiske og helsemessige gevinster ved å flytte sykehuset til Alta. Høie uttalte seg for ordens skyld til Altaposten før den soleklare rapporten forelå.

Argumenter for utredning

Helse Nord fattet i høst vedtak om å utrede strukturen på Helgeland, et område som ligner sterk på Finnmark med samme folketall og i dag tre sykehus. Nå utredes flere alternativer; alternativene er å beholde dagens struktur med tre sykehus, eller ett stort akuttsykehus i kombinasjon med et akuttsykehus og inntil to distriktsmedisinske sentre. Utrednignsvedtaket kom etter at administrerende direktør Lars Vorland var uvanlig klar på hvorfor det er nødvendig med omfattende utredning.

«Beslutning om sykehusstruktur har stor betydning for helsetjenestetilbudet til befolkningen, stor betydning for lokalsamfunn, og får potensielt store konsekvenser for drift og kostnader ved helseforetaket. Av denne grunn er det særlig viktig å ha et godt grunnlag for beslutninger som tas. Alternativ må utredes så langt det er mulig på et godt faglig, økonomisk og samfunnsmessig grunnlag...», heter det i vurderingen fra Vorland til styret.


Rapport: – Sykehusflytting har en positiv netto nåverdi på om lag 450 millioner

Klar tale i utredningen som verken helseministeren, helseforetaket eller Hammerfest-politikerne ønsker.

– Skal utredes

Overfor Altaposten avviser Høie at Helse Nords argumentasjon burde gitt en helhetlig faglig utredning av strukturen også i Finnmark, før det gjøres milliardinvesteringer her, blant annet i et helt nytt sykehus i Hammerfest.

– For det første er det ikke sammenlignbart med Helgeland. Der er ett av alternativene å erstatte tre sykehus med ett. Her er det ett sykehus som har behov for moderne lokaliteter. Helse Nord skal konsekvensutrede Hammerfest sykehus før realisering. Det vi ikke skal gjøre, er å utrede sykehusstrukturen i hele Finnmark.

– Hvorfor ikke?

– Jeg ønsker ikke å gjøre noe som kan skape uro og svekke fagmiljøet knyttet til Hammerfest sykehus. Blir det skapt usikkerhet rundt Hammerfest sykehus, vil det ramme hele helsetilbudet i Finnmark, og dermed også befolkningen. Hver enkelt enhet må være i et samspill og er avhengig av et faglig sterkt og fungerende lokalsykehus, påpekte Høie i sin tale under grunnsteinsnedledelsen og flere intervjusekvenser.

Bare prosjektnavn

På spørsmål om helsetilbudet som nå skal utvikles i Alta fortjener navnet Alta Nærsykehus, er helseministeren også klar og tydelig:

– Hva tilbudet skal hete, er det Finnmarkssykehuset som skal bestemme. Jeg er mest opptatt av innholdet. Det er tjenestene og innholdet som er viktig. Denne utbyggingen betyr at det blir mer helsetilbud på sykehusnivå her i Alta. For meg er dette en gledens dag. Det skal gjøres betydelige investeringer i Alta for å bedre helsetilbudet. Det vil medføre både MR og CT, flere  og bredere spesialisthelsetjenester, flere sengeplasser og i går kom det et gledens budskap fra Helse Nord om at Finnmark beholder dagens ambulanseflyberedskap også i framtiden. Det er viktig for akuttberedskapen.

På direkte spørsmål om navnet Alta Nærsykehus vil bli endret i framtiden, gjentar Høie at det er Finnmarkssykehuset som bestemmer navnet på tilbudet.

– Alta Nærsykehus er et prosjektnavn, og jeg har ingen motforestillinger til at det brukes om prosjektet. Så blir det opp til Finnmarkssykehuset om det blir hetende Alta Nærsykehus etter at det står ferdig.