Statsbudsjettet; dette får Finnmark

Se hele oversikten her.

Finansminister Siv Jensen ser fram til å presentere årets statsbudsjett.   Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

nyheter

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) har studiested i Alta. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til UiT med 1,6 millioner kroner til nye rekrutteringsstillinger i 2017-budsjettet.

Kultur og idrett

Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 2,5 millioner kroner fra posten Nasjonale kulturbygg til fellesmagasin for Museene for kystkultur og gjenreising i Finnmark ved museets lokaler i Hammerfest. I tillegg foreslås et tilsagn om ytterligere 2 millioner kroner i senere budsjettår, slik at samlet statlig tilskudd til prosjektet blir til sammen 4,5 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å gi 15,4 millioner kroner til sykkelrittet Arctic Race of Norway i 2017. Rittet ble i 2016 arrangert for fjerde gang. I løpet av de kommende årene skal alle regioner i Nord-Norge være vertskap for rittet, og bevilgningen blir håndtert av de tre fylkeskommunene i Nord-Norge.

E6 Tana bru

Regjeringen foreslår at det settes av 260 millioner kroner i statlige midler til utbygging av Tana bru i Tana kommune. Prosjektet omfatter bygging av en ny bru over Tanaelva, samt utbygging av tilgrensende veinett inkl. gang- og sykkelveier.

Anleggsarbeidene startes i oktober 2016, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019, mot tidligere forutsatt i 2018.

E6 vest for Alta

Regjeringen foreslår at det settes av 240 millioner kroner i statlige midler til utbygging av Storsandnes-Langnesbukt i Alta kommune. Dette er siste etappe av den samlede utbyggingen av E6 vest for Alta. Den nye veien korter inn E6 med om lag 4 km.

Anleggsarbeidene startet i desember 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2017.

Regjeringen foreslår at det settes av 88,7 millioner kroner i statlige midler til utbygging av Halselv-Møllnes i Alta kommune. Prosjektet er en del av den samlede utbyggingen av E6 vest for Alta. Den nye veien vil korte inn E6 med om lag 2 km.

Anleggsarbeidene startet i desember 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2016 (tidligere forutsatt ferdig i oktober 2016). Midlene i 2017 går til restarbeider inkluderer etablering av rasteplass og tiltak på eksisterende E6.

E105

Regjeringen foreslår at det settes av 135 millioner kroner i statlige midler til utbygging av E105 Elvenes-Hesseng i Sør-Varanger kommune. Prosjektet omfatter utbedring av vei samt en bru over Pasvikelva og en omlegging av eksisterende vei forbi Elvenes sentrum. Anleggsarbeidene startet i august 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i september 2017.

E69

Forberedende arbeid på skredsikringsprosjektet E69 Skarvbergtunellen med sikte på anleggsstart i 2018.

Tiltak på riksvei 93 og riksvei 94

- Bygging av gang- og sykkelveg samt trafikksikkerhetstiltak på riksvei 93 mellom Salkobekken og Øvre Alta i Alta kommune – har fått midler til anleggsstart i 2016, men er forsinket på grunn av problemer med kvikkleire. Forventet anbudsutlysing i månedsskiftet oktober-november 2016.

- Videreføre utbedringen av riksvei 94 på strekningen Skaidi – Hammerfest i Kvalsund og Hammerfest kommuner.

- Videreføre byggingen av gang- og sykkelvei på riksvei 94 ved Skaidi i Kvalsund kommune.

Kjøp av innenlandske flyruter

Samferdselsdepartementet inngår i 2016 nye kontrakter for ruteflyging på følgende ruter i Finnmark for perioden 1. april 2017 – 31. mars 2022:

- Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest og Alta.

- Hasvik – Tromsø v.v. og Hasvik – Hammerfest v.v.

- Lakselv – Tromsø v.v.

Fiskerihavner

I alt er 90 millioner kroner er foreslått til tiltak i to fiskerihavner i Finnmark:

- Mehamn fiskerihavn, Gamvik kommune, oppstart i 2017

- Båtsfjord fiskerihavn, Båtsfjord kommune, videreføres i 2017

Farleder

Regjeringen har foreslått 88,5 millioner kroner til tiltak på kystområdet for å kompensere for økt arbeidsgiveravgift i de tre nordligste fylkene. Tiltakene skal bidra til å redusere transportkostnader for næringsvirksomhet som bruker skip. Hele bevilgningen på posten vil nyttes til å bedre innseilingsforholdene til kvartsittbruddet innerst i Leirpollen i Tana kommune. Tiltaket omfatter breddeutvidelse og utdyping ned til -9 meter. Kostnadsrammen er totalt på 124 millioner kroner.

Tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg

Regjeringen har foreslått å bevilge 60,5 millioner kroner til tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg. Av dette går 16,5 millioner kroner til havner i Finnmark.

Tilskudd til bredbåndsutbygging

Regjeringen foreslår å bevilge 93,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjektene.

Næringsliv

Regjeringen har økt støtten til næringsrettet forskning og innovasjon med nærmere 2,8 milliarder kroner siden de tok over i 2013, dette er inkludert beregnet skattefradrag fra skattefunnordningen. Omlag 1,1 milliard kroner av denne økning er styrking av programmer og ordninger i Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Ordningene som er styrket er landsdekkende, og bedrifter i Finnmark kan søke på disse midlene. Mer forskning og utvikling i næringslivet bidrar til å skape nye produkter og tjenester som gir ny verdiskaping og vekst.

Havbruk/fiske

Regjeringen foreslår å styrke Fiskeridirektoratets tilsynsaktivitet med 12,5 millioner kroner i 2017. Det økte behovet skyldes nytt system for regulering av produksjonsvekst i havbruksnæringen. Det foreslås også en tilsvarende styrking av Mattilsynets tilsynsaktivitet mot havbruksnæringen.

Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2015 var om lag 180 sjøfolk i Finnmark omfattet av tilskuddsordningen.

Regjeringen foreslår å sette av to millioner kroner til overvåking av laksebestandene i Tanavassdraget.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 350 millioner kroner til tiltak for å forebygge og håndtere flom- og skredrisiko, hvorav 310 millioner kroner til gjennomføring kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Finnmark vil bli prioritert i 2017, herunder sikring mot kvikkleireskred i Alta kommune.

Regjeringen foreslår å bevilge 57 millioner kroner til kartlegging, seismikk­undersøkelser og andre geologiske datainnsamlinger i regi av Oljedirektoratet i 2017. Utgiftene omfatter geologisk kartlegging i nordområdene, herunder innsamling av seismikk i Barentshavet nord med fokus på sentrale og vestlige deler.

Forsvaret

Regjeringen foreslår å styrke Grensevakten i Sør-Varanger med et jegerkompani. Etableringen av jegerkompaniet vil starte i 2017. Det foreslås å bevilge 32 millioner kroner til formålet.

Regjeringen foreslår å bruke om lag fem millioner kroner til å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Finnmark i 2017. Midlene er planlagt benyttet til å videreføre prosjektene for å få fastlagt rammebetingelsene knyttet til skytefeltene på Halkavarre og Høybuktmoen.

Kvenvikmoen skytefelt er lagt ned og planlegges miljøsanert i 2017. Det er forslått å bruke 36 millioner på tiltaket i 2017.

Regional utvikling

Finnmark fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 61 millioner kroner til regional utvikling under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. Inkludert er en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Finnmark deltar, og en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (4 millioner kroner).

I tillegg foreslås det 20 millioner kroner i statlig tilskudd til omstilling i Sør-Varanger kommune, som følge av konkurs i Sydvaranger Gruve.

Kilde: statsbudsjettet.no