Slår alarm over uryddig politisk saksbehandling

Mener møteledelsen til ordføreren går på demokratiet løs.

URYDDIG: Venstre og Trine Noodt er sterkt skeptisk til trenden fra ordfører Monica Nielsen (Ap) hvor saken kun drøftes med formannskapet og dermed ikke blir protokollert med flertall og mindretall. Her er Noodt og ordføreren uenig om behandlingen i et tidligere kommunestyremøte. 

nyheter

Trine Noodt (V) slår alarm hva angår måten ordføreren og posisjonspartiene leder politiske møter i Alta kommune:

– Vi får ikke saker til behandling i politiske fora,  og det er blitt en trend med drøftingssaker, slik at det ikke er mulig å få fram klare og synlige flertallsavklaringer. Opposisjonens  mulighet til å få satt viktige politiske saker på den politiske dagsordenen blir sterkt redusert når forslag framsatt som en del av en interpellasjon ikke kommer til votering, forklarer Noodt og legger til:

– Med en uklar politisk behandling, der mange saker drøftes i formannskapet uten å være på sakslista, blir det liten tyngde i beslutningene, selv i saker der formannskapet er enstemmig. Langt verre er det at virkningen av en slik trend er at vi bondefanges og ikke får fremmet synspunkter, slik at demokratiet fungerer.

110-sentralen

Venstre-toppen har flere eksempler på saker hun mener har fått en uryddig behandling, og der administrasjonen er satt til å tolke signaler fra politikerne, i stedet for å kunne forholde seg til konkrete vedtak.

– En slik sak er behandlingen av 110-sentralen, der saken ble tatt til formannskapet som drøftingssak, og hvor flertallet snudde fra å gå inn for lokalisering til Tromsø, for å enstemmig støtte etablering i Kirkenes. Vi ba om å få votering og et protokollert vedtak. Det fikk vi ikke og samstemmigheten ble i stedet overlatt til administrasjonen, slik at de nye signalene kan bygge dette inn i de neste fasene av saken. Den skal blant annet til endelig behandling i kommunestyret og vil da komme ut med en innstilling om at Alta går for Tromsø ut fra den siste offisielle behandlingen, forklarer Noodt.

Hun synes det er uheldig for Altas omdømme at det i kommende sakspapirer vil ligge en innstilling som er i strid med hva det politiske flertallet nå mener. Det selv om kommunestyret høyst sannsynlig vil gjøre et enstemmig vedtak på støtte til Kirkenes.

Fikk ikke votering

I siste kommunestyremøte før ferien hadde Venstre og Noodt også to interpellasjoner. Den ene gikk på endringer av delegasjonsreglementet, og den andre på behovet for akutt forbedring av samisk barnehagetilbud. Begge interpellasjonene ble framført, men Noodt fikk ikke votert over forslagene til vedtak som avsluttet interpellasjonene.

– Formelt kan møteleder, eller et stort flertall av kommunestyret, avvise votering i samme møte som interpellasjonen framsettes, men slik jeg tolker reglementet, må det tas opp til votering på neste møte om samme forslag settes fram, fastholder interpellanten.

– Forstår ikke kritikken

Ordfører Monica Nielsen sier at dialogen med formannskapet er tett og god.

– For det første ble saken med 110-sentralen tatt opp med formannskapet, nettopp for å sjekke ut om det var grunnlag for å gå ut med en endret holdning fra Alta. Det hastet fordi jeg skulle representere Alta på møtet hvor hele Finnmark var samlet for å diskutere 110-sentralen. Jeg ønsket som ordfører å forsikre meg om at jeg framførte kommunens holdning, derfor ble saken sjekket ut med formannskapet, klargjør Nielsen.

Hun understreker også at hun på møtet i etterkant av formannskapet var klar og tydelig på at det var et samlet Alta-miljø som nå valgte å være finnmarkslojal og støtte etablering av sentralen i Kirkenes.

– Når det gjelder behandlingen av de to interpellasjonene Noodt fremmet, vil de komme til votering i kommunestyret  på kommende møte. Den ene som en egen sak der administrasjonen har gitt politikerne et godt grunnlag for å fatte vedtak gjennom sin saksbehandling. Også den andre saken vil det bli åpnet for votering dersom forslag fremmes. Så jeg forstår egentlig ikke hva som er problemet, og hvor jeg skal ha opptrådt udemokratisk.