Ønsker å trekke Bruer-anken

Skal behandles i fylkestinget.
nyheter

Fylkestings-representantene Bengt Rune Strifeldt (Frp), Trine Noodt (V) og Rut Olsen (Kp) bruker retten til å fremme saken gjennom interpellasjon for å få en reell politisk behandling av den såkalte Bruer-saken i neste fylkestingssamling, 11. og 12. mai.

«På bakgrunn av opplysninger som fremkommer i saken og mediedekningen av saken og lignende personalsaker er slike saker svært skadende for omdømmet til Finnmark fylkeskommune, og vi ber om at Fylkestinget, som øverste politiske organ, foretar en ny vurdering av anken og vurderer å trekke den», heter det blant annet i begrunnelsen.


Full seier over fylkeskommunen

Må ut med 1,7 millioner etter arbeidsrettssak.

Det vises til at dommen fra tingretten hvor den tidligere ansatte Bjørnar Bruer ble frikjent på alle punkter, ble et knusende nederlag for Finnmark fylkeskommune. Videre påpeker de tre at risikoen for et nytt tap i neste rettsrunde, slik de ser det, er  svært sannsynlig.

«Det er svært viktig at vi får avsluttet denne saken og lagt denne bak oss og gjenoppbygge omdømmet til Finnmark fylkeskommune som en god og trygg arbeidsgiver. Ved å trekke anken vil Finnmark fylkeskommune skape ro i saken og samtidig vise storsinn ved å legge saken bak seg og se fremover», påpekes det også i begrunnelsen.

Lukket møte


– Rør ikke Bruer-saken

Mener fylkesrådmannen bør ha all makt i «Bruer-saken».

Et av spørsmålene som reises rundt interpellasjonen er om den vil bli lukket for media, enten delvis eller i sin helhet.

Da fylkesutvalget behandlet spørsmålet om anke skjedde det i lukket møte. Fylkestinget er Finnmark fylkeskommunes øverste politiske organ, er bredt sammensatt og har kompetanse og myndighet til å overprøve politiske vedtak fattet i underliggende organ. Dermed er Fylkestinget suveren til å behandle saken på nytt og fatte vedtak som opphever tidligere behandlinger.


Anken kan bli trukket

Halve fylkestinget jobber for å avslutte «Bruer-saken».

I fylkesutvalget er Altaposten kjent med at Geir Ove Bakken (Ap) fra den politiske ledelsen var krystallklar i sin anbefaling i debatten om at tingrettens dom burde tas til etterretning, og saken ikke ankes. Han valgte likevel å stemme sammen med Ap-gruppa, vet Altaposten.

Altaposten har også vært i kontakt med Høyres Jo Inge Hesjevik som har gått langt i å signalisere at han vil stemme for å trekke anken, selv om han ikke var villig til å bekrefte dette. I fylkesutvalget stemte Hesjevik for å anke saken, men her var Høyres gruppe delt, kjenner Altaposten til.

«Et nytt tap vil være et stort omdømmetap for fylkeskommunen og vil ha store økonomiske konsekvenser for fylkeskommunen som vil få betydning for fylkets skolebudsjett», heter det avslutningsvis i begrunnelsen fra Bengt Rune Strifeldt, Trine Noodt og Rut Olsen for å trekke anken.

Forslag til vedtak

Med interpellasjonen følges det også forslag til vedtak hvor essensen er at anken trekkes. Samtidig rådes det til følgende praktiske behandling av saken:

«Sakspapirer fra Fylkesutvalgets behandling med Fylkesrådmannens innstilling danner grunnlag for ny behandling av saken og utleveres medlemmene i Fylkestinget. Fylkeskommunens anke på tingrettens avgjørelse og tilsvar til dette vil ha stor betydning for fylkestingets behandling og utleveres også som saksdokumenter for å gi en god behandling av saken. For å få en god saksbehandling og at fylkestingets medlemmer skal få satt seg ordentlig inn i saken utleveres saksdokumentene ut tidlig første dag (11. mai) og saken settes på sakslisten for behandling på fylkestingets andre dag (12. mai). Saken unntas offentlighet og møtet lukkes under behandlingen av saken».