Perus president fremskynder nyvalg ytterligere

foto