Eldre kvinne hardt skadd i trafikkulykke i Trondheim

foto