Lasteskip sank mellom Japan og Sør-Korea – ni savnet

foto