Faktisk.no: Masseskytingen i Oslo brukes i anti-vestlig propaganda