Statsadvokaten ber Borgarting lagmannsrett frifinne Viggo Kristiansen i Baneheia-saken