Mann i 60-årene omkom i trafikkulykke Nesbyen i Hallingdal