DT: Barneskoleelev døde i trafikkulykke i Tsjekkia