Rolf Edmund Lund"/>

Leder

Rapport til ettertanke

Det er ikke tid for å rope etter mer ressurser.

leder

Den eksterne rapporten om Sametinget viser at forbedringspotensialet er stort, men svaret på utfordringene er ikke å blåse opp byråkratiet ytterligere.Sametinget er en relativt ung og særegen organisme. Det betyr at man har gått opp løypa sjøl med vekslende hell. Siden 1989 har både administrasjonen og politikerne med varierende intensitet blitt pepret med kritikk, knyttet til både pengebruk, prosesser, gjennomføringsevne og legitimitet. Debatten rundt finnmarksloven og etableringen av Finnmarkseiendommen ga ny næring til debatten om samiske særrettigheter på generelt grunnlag, men det er viktig å påpeke at Sametinget er et nasjonalt parlament med et mandat som i stor utstrekning er rådgivende.Vi synes det er prisverdig at Sametinget ser at det er behov for en ekstern evaluering. Når det blant annet påvises sammenblanding av forvaltning og politikk krever det en grundig relvransakelse. Statsviter Per Selle er også særdeles kritisk til organiseringen og mer enn antyder at teamtenkningen er fraværende. Det alvorlige er selvfølgelig at en organisasjon som hangler ikke klarer å utøve de tjenester som forventes, blant annet innenfor språkforvaltning og kompetansebygging.Den selvkritiske gjennomgangen administrativt og politisk bør være edruelig. Sametinget har i dag 130 ansatte, i tillegg til at kostnadene knyttet til den folkevalgte biten er blåst kolossalt opp. Det er minst like viktig at denne delen av aktiviteten gjennomgås, alt fra møtefrekvens til avlønning. Lønnsnivået har på noen få år vokst ukontrollert, noe som oppleves som umusikalsk i flere leire. Ikke bare blant politikere som vil legge ned Sametinget, men også blant de som vil parlamentet alt vel. Det er blant annet lett å merke seg at Norske Samers Riksforbund (NSR) synes det har tatt helt av.Det er med andre ord ikke tid for å rope etter mer penger. I den grad Selles råd om å styrke strategiarbeid og samfunnskontakt følges opp, bør det handle om omorganisering. I den grad avdelinger skal styrkes og forvaltningsetaten skilles ut, må det handle om omdisponeringer. Det som er på det rene er at kontrollorganet må styrkes, både på grunn av denne rapporten og tidligere oppmerksomhet. Sametingets troverdighet henger sammen med at tilliten i folket forvaltes skikkelig. I stedet for en byråkratisk koloss i Karasjok, tror vi de fleste ønsker mer ressurser til tiltak og aktiviteter der folk bor og virker.