Jarle Mjøen"/>

Leder

Bom i Bollo

Vi er forundret over at Frp og Bjørn Odden mener at tilgjengeligheten til kommunens klart største hyttefelt kan løses med bompenger.

leder

Altaposten satte allerede høsten 2009 søkelyset på Bollo hytteområde som er i ferd med å utvikle seg i en retning ingen ønsker. Det som har skjedd i Bollo er en politisk unnfallenhet som både politikere i posisjon og opposisjon må dele ansvaret for. Det var derfor på høy tid at planutvalget beveget seg ut fra rådhusets møtesaler for med selvsyn se hva som skjer når det ikke er styring eller oppfølging i arealforvaltningen.

Planutvalget har det overordnede ansvaret for at området i dag framstår som litt «Texas» både når det gjelder bygg, ferdsel og annen aktivitet. I sin tid lovte daværende leder av planutvalget, Kåre Simensen, at fortetting og utvidelse av hytteområdet skulle følges nøye opp, og at området ikke skulle forringes ved at nye altaværinger fikk drømmen om hyttetomt og egen fritidsbolig oppfylt. I dag har skippertaket for å få fram nye hyttetomter gjort Bollo hytteområde til et av de største i Finnmark med rundt 250 hytter.

Kåre Simensen er ikke lenger leder av planutvalget og ute av lokal politikk. Et samlet planutvalg, og ikke minst Siemensens partifeller som fortsatt sitter i posisjon, er imidlertid ansvarlig for lovnadene som ble gitt. Selv om engasjementet fra planutvalget kommer lovlig sendt, applauderer vi at politikerne nå tar utviklingen i Bollo på alvor.

Noe av det første som må gjøres er at administrasjonen pålegges å registrere alle ulovlige byggverk - enten det er veier som er anlagt i terrenget uten nødvendig tillatelse eller bygg som er reist i strid med reguleringsbestemmelser og lover. I de tilfeller det er tvil om hvem som eksempelvis har anlagt ulovlige veier, må politiet kobles inn ved at saken anmeldes. Det viktigste er ikke å få straffet noen, men å få ryddet opp slik at natur og fauna kommer nærmest mulig sin opprinnelige form før inngrepene. Samtidig er en klar og tydelig oppfølging viktig for slå fast at selvtekt er uakseptabelt, uansett om det skjer i Bollo eller i andre deler av kommunens arealforvaltning.

I så måte vil vi gi ros til Høyres Arnt Ivar Pedersen, som er den som klarest har signalisert politianmeldelse i de mest graverende sakene. Derimot er vi forundret over at Frp og Bjørn Odden mener at tilgjengeligheten til kommunens klart største hyttefelt kan løses med bompenger. Det er en ansvarsfraskrivelse på vegne av Alta kommune som vi forstår lite av, i tillegg til at det er en ideologisk u-sving av partiet som har nei til bompenger som et av sine mest markante politiske prosjekter.

Vei og parkeringsplasser med stor nok kapasitet er livsnerven i hyttefeltet. I det øyeblikk Alta kommune vedtok å utvide og fortette hyttefeltet sa politikerne samtidig ja til å ta et ansvar for den kommunale veien mellom Romsdal og Detsika.

Alta kommune har innført eiendomsskatt på hytter og fritidseiendommer, og utskreven skatt på hyttene gir pene årlige beløp. Den andre store aktøren i området er grunneier Finnmarkseiendommen (Fefo). Her er summene som hentes inn i innfesting og årlige festeavgifter betydelige. Derfor bør Fefo sammen med Alta kommune ta hovedansvaret for vedlikehold av Bolloveien både sommer og vinter. Hytteierne bør selvsagt også bidra - med en årlig avgift til en konstruksjon med Fefo og Alta kommune som tar ansvar for vei og parkeringsplasser.