Rolf Edmund Lund"/>

Læstadiansk selvransakelse

I mange religiøse samfunn handler det om fasadebygging for å skjule skammen

leder

Det er opprørende når autoritet, makt og tillit blir utnyttet. Avsløringene i den katolske kirke gir botsøvelser over hele verden, og ekstra uvirkelig blir overgrepssaker som har lokal tilknytning.

Den læstadianske bevegelsen på Nordkalotten er tett sammenvevd, ikke minst mellom Alta og Jakobstad i Nord-Finland. Mange familier har sterke bånd og pleier tett kontakt gjennom sine forsamlingsmøter. Derfor var det sterk kost da finske og svenske medier rundt juletider rullet opp en pedofili-skandale. Et dusin godt voksne mennesker sto fram med sine opplevelser knyttet til en betrodd predikant som døde i 1988.

Menighetens selvransakelse har i ettertid vært omfattende, både gjennom bearbeiding av traumatiske opplevelser og en demokratisering av virksomheten. Overgrepsofrene har blitt trodd og har fått all tenkelig støtte. For de fleste er det kanskje en selvfølge, men i mange religiøse samfunn handler det om fasadebygging for å skjule skammen. Det har vi sett gang på gang, og unge mennesker blir gjerne offer for et nytt overgrep når ingen griper inn.

34 år gamle Roy Mikal Pettersen fra Alta har hatt mot og styrke til å ta et oppgjør med overgrep og voldsbruk i det læstadianske miljø, blant annet basert på egne opplevelser i Alta. I løpet av det siste året har Pettersen fått en offentlig posisjon som en habil operasanger, der salmer og kjente sanger er å finne både på CD og konserter. Forrige helg stilte han opp i en fullsatt Skutnäs kirke i Jakobstad for å støtte overgrepsofrene og vise at det er viktig med åpenhet og forandring til det bedre. I den grad noen lever i den villfarelse å tro at «den man elsker, tukter man» har noe med oppdragelse av barn å gjøre, er tiden overmoden for å ta et kraftig oppgjør. Like viktig er det å ta et oppgjør med den volden som ikke er like synlig, nemlig psykisk terror og mobbing. Vi snakker i realiteten om alvorlige lovbrudd, der vi mener medmennesker har plikt og ansvar til å ta affære.

Derfor synes vi det er viktig og riktig at Elvebakken læstadianske menighet i dagens Finnmark Dagblad støtter overgrepsofrene i Jakobstad og ser at det er uheldig at enkeltpersoner tildeles for mye makt og myndighet. Et predikantstyre har blitt erstattet av et ordinært styre som kan følge opp aktiviteten.

Vi tror videre det er viktig at det samme styret fremmer åpenhet, slik at det er mulig å handle i forhold til saker der det er mistanke om voldsbruk. Det betyr verken heksejakt eller forhåndsdømming, men et oppgjør med misforstått taushet i menighet, skole eller sosiale arenaer. I enkelte sammenhenger er det viktig å påpeke at det ikke bare handler om en moralsk plikt, men faktisk dreier seg om et lovverk som SKAL etterleves. I dette ligger det nulltoleranse for voldsbruk mot egne eller andres barn.