Alta siida og medlemskap

leder

Private barnehager bør ha vide rammer for selvbestemmelse, men vi synes det er betenkelig at barnehager som er offentlig finansiert kan bidra til at en politisk aktør får nye medlemmer og hypotetisk sett mer makt og ressurser.

Siden Altaposten belyste hvordan medlemskriteriene ved barnehagen til Alta siida fungerer, har det kommet sterke reaksjoner. For å få plass i barnehagen, er man per i dag avhengig av å være medlem i sameforeningen, noe som betyr medlemskap i NSR. Et riksforbund som siden Sametinget ble etablert, har hatt avgjørende innflytelse på politiske prosesser i Finnmark.

Parallelt med dette har NSR gjort en fantastisk jobb med å etablere tilbud for samiske barn og foreldre, blant annet i Alta. Det handler ikke bare om etableringen av Alta siida, men også et viktig arbeid for å skape gehør for samepolitiske saker i Alta. Foreningen skal blant annet ha mye av æren for at samisk språkopplæring de siste tiårene har fått et løft i Alta – noe som også har bidratt til å skape bedre forståelse for samiske spørsmål. Kanskje dette også har blitt en sovepute for Alta kommune, som ikke har vært tilstrekkelig opptatt av å videreutvikle tilbudet i kommunal regi. Som alt annet blir det et spørsmål om penger.

Vi synes Alta kommune bør se nærmere på dagens kriterier ved Alta siida, men i samme slengen kan det være naturlig å utrede behovet for flere barnehageplasser tilrettelagt for samiske barn. For eksempel som avdelinger i etablerte kommunale barnehager. Ofte er det ikke penger som er problemet, men selve viljen til å gjennomføre tiltaket. Det faktum at samisk barnehageplass er en knapphetsgode og at Alta siida har klart å gjennomføre et såpass ambisiøst prosjekt, bør være en indikasjon på at etterspørselen er stor. Alta er ellers opptatt av å skape god infrastruktur for tilflytting, enten det er tomter eller barnehageplass. Slik bør det også være her, og vi tror samisk barnehageplass og forbedret språkopplæring i grunnskolen vil kunne være en drivkraft for å flytte til byen. Konkurrentene kan være Tromsø og Oslo.

For Alta siida kan det derfor bli sårt å bli møtt med kritikk. Det kan man forstå, men vi mener at NSR bør se nærmere på sine vedtekter ved første og beste anledning. Det må være mulig å endre disse, slik at samiske familier ikke står overfor slike vanskelige avveininger. Selv om Alta kommune er aldri så passiv, mener vi Alta siida bør være lydhør overfor foreldre som tilkjenngir at de føler seg presset til å bli medlem. Det kan være en politiker fra en konkurrerende parti som avskjæres fra tilbudet, men det kan også være journalister eller andre som av habilitetsgrunner ikke kan være medlem i NSR.