Rolf Edmund Lund"/>

Egne samiske foretak

Skaper dette integrering eller mer distanse?
leder

Mens NSR vil utrede et eget samisk helseforetak, mener Kautokeino venstre at det bør opprettes et Indre Finnmark politidistrikt. Er det fornuftige løsninger når målsettingen er mer samarbeid og integrering?

I tillegg til at det er opprettet et eget samisk parlament, har man etablert Indre Finnmark tingrett i Tana. Demokrati og medbestemmelse skal være sikret gjennom Sametinget, mens en egen domstol skal bidra til å styrke rettssikkerheten. Så vidt vi forstår har muligheten til å fremme sin sak på samisk betydd mye for enkeltpersoner. Ikke bare på grunn av språket, men også på grunn av kulturelle forskjeller.

Spørsmålet er imidlertid om det er behov for flere segregerte løsninger. NSR vil fremme en sak om samisk helseforetak for Sametinget, med ønske om en nærmere utredning. Det må de gjerne gjøre, men vi tror dette er et svært urealistisk forslag. Allerede i dag ser vi at de ordinære helseforetakene sliter kolossalt for å skape et kommersielt grunnlag for drifta, og mange vil mene at Helse Finnmark som enhet er for liten til å klare dette overhode. Et samisk helseforetak ville være sjanseløs. Mangel på fagfolk og spesialister er alene nok til å punktere forslaget, selv om meningen er at hele landet skal omfattes av et slikt foretak.

Vi har inntrykk av at både Helse Nord og sykehusene har vært opptatt av å bedre forholdene for samiske pasienter. Det betyr ikke at alle problemer er løst, men vi tror Helse Nord mer enn gjerne tar i mot forslag som bedrer servicen og kvaliteten i tilbudet. Målsettingen må være å skape trygge forhold for alle pasientene. Hvis det samiske forsvinner, slik NSR hevder, bør man kunne forvente konkrete forslag til forbedringer. Hvis samer lengre sør i landet føler at spesialisthelsetjenestene ikke er gode nok, kan fritt sykehusvalg være en løsning. For eksempel i Karasjok eller ved UNN. Vi tror det er langt viktigere å fokusere på kvaliteten i kommunehelsetjenesten. Kautokeino har slitt og sliter med en stabil legesituasjon, i tillegg til faren for språklige misforståelser. Her er en jobb å gjøre.

Vi er helt enig med Kautokeino venstre i at dagens politisituasjon ikke er holdbar. Utrykningstiden er alt annet enn akseptabel, noe vi har fått flere eksempler på. Etter vår mening er det uforsvarlig å håndtere akutte situasjoner fra Alta lensmannskontor. La oss håpe den nye politisjefen har handlekraft til å gjøre noe med situasjonen. Vi ser heller ikke her at det er naturlig å skille ut et eget samisk politi, eventuelt samarbeide over grensen som noen har foreslått. Dette er et statlig ansvar – og vi ser ikke poenget med å øke antallet politidistrikt. Tvert i mot mener vi det holder med ett politidistrikt, der ressursene er mer tilpasset hverdagen enn i dag. Det betyr en overføring av ressurser vestover.

Vi er ikke flere innbyggere i Finnmark enn at vi bør forènes om tjenesteyting for alle. Det forhindrer ikke at man bør satse på gode tiltak for å imøtekomme ulike behov, for eksempel når det gjelder språklige tilpasninger.