Hele regionen må bli sett

– Mistro og karakteristikker bør nå ofres for fellesskapet, så er det naturligvis helt legitimt å jobbe politisk for en omkamp. Om det er klokt, er en annen sak, skriver Altapostens redaktør.

Troms og Finnmark fylkesting.  Foto: Frank Roksøy, HT

leder

Overgangen fra 2019 til 2020 innebærer også at Finnmark og Troms smelter sammen og danner et nytt regionalt fellesskap helt nord i landet.

Riktignok videreføres kampen for reversering, men vi håper ansatte får tillitsvotum og ro til å gjøre en best tenkelig jobb for brukerne av fylkeskommunen i årene som kommer. Det bør være et tverrpolitisk ansvar, selv om det er skapt sterke fronter.

Altaposten har hele veien stilt seg kritisk til prosessen fram mot sammenslåingen, blant annet de store uklarhetene knyttet til oppgavefordeling og nye tjenester som skulle erstatte noen av dagens fylkeskommunale oppgaver. I stedet for å være tydelig i budskapet om involvering og desentralisering, valgte man å bruke uforsonlig retorikk fra regjeringshold.

Det gjør unektelig at klørne kommer ut, spesielt når man allerede sitter med følelsen av å bli overkjørt. Vi tror reformen kunne vært håndtert på en klokere og smartere måte. Vi bør også anerkjenne at det er en risiko for at det blir mindre nærhet til demokratiske beslutninger på regionalt nivå, et poeng de 57 nye fylkespolitikerne må ha med seg inn i det politiske arbeidet. Hele den omfangsrike regionen må bli sett.

Samtidig må vi forholde oss til at dette er en nasjonal reform, for Finnmarks vedkommende knesatt tre ganger i Stortingets plenum. Det har flertallet etterhvert respektert og senere bidratt konstruktivt til å lande gjennom fellesnemndas arbeid. Mistro og karakteristikker bør nå ofres for fellesskapet, så er det naturligvis helt legitimt å jobbe politisk for en omkamp. Om det er klokt, er en annen sak.

Det er viktig å ha for seg at finnmarkinger fortsatt er finnmarkinger, akkurat som møringer fortsatt er møringer. Dette er en sammenslåing av to fylkeskommuner, ikke en fusjon av følelser og identitet. Vi bør imidlertid ha en ambisjon om å bygge en sterkere og mer konkurransedyktig region, som kan og vil håndtere flere oppgaver selv.

Fremfor alt fortjener innbyggerne og næringslivet kvalitet i tjenestene. Et kompetent forvaltningsledd er det som trengs for å løse oppgaver, blant annet innenfor samferdsel og skole. I tillegg til å sikre god og ansvarlig drift av fylkeskommunen, trenger vi en politisk kraft som er villig til å stå opp for regionen. Kjempe for at ressursene forvaltes med fornuft, både for nasjonen og lokal og regional verdiskaping. Det innebærer også at vi ikke står med lua i hånda når rammebetingelser og infrastruktur skal på plass.