– Eldre bør ikke bli salderingspost

Altapostens politiske redaktør Jarle Mjøen finner det urimelig at noen av dagens institusjonspasienter skal saldere budsjettet gjennom flere flyttinger mellom ulike institusjoner.

Illustrasjonsbilde Foto: Frank May   Foto: Frank May / NTB scanpix

leder

Det er en allmenn politisk erkjennelse at 2020 kan bli året der det ikke er rom for noen økonomiske utskeielser, der det egentlig handler om å kutte i stedet for å igangsette nye tilbud. Budsjettforslagene til både rådmannen og de politiske partiene har en ting til felles, at det legges opp til en nøktern pengebruk som skal holde Alta kommune på rett side av ROBEK-streken i budsjettet. Resultatet er at både rådmannen og posisjonen foreslår en uverdig innfasing av tidenes eldresatsing i Alta. Det ved at Alta omsorgssenter til en kostnad av én milliard kroner, skal gjøres i et tempo som betyr at Kåfjord sykehjem må stenge dørene flere måneder for omsorgssenteret åpner sine.

Rådmannen og de rød-gule-grønne posisjonspartiene mener dette kan gi en innsparing på mange millioner kroner, og til syvende og sist være det som sikrer at neste års drift kan gjøres opp i balanse, eller i beste fall et lite pluss. Minuset i regnestykket er ikke økonomisk, men menneskelig. Flere eldre institusjonsbeboere er allerede flyttet en gang som en følge av omstruktureringen. Nå kan de ende opp med å måtte flytte til nok en ny institusjon, før de i november neste år kan flytte inn i det som betegnes som en ny tidsalder i eldreomsorgen – Alta omsorgssenter med tilliggende bemannede omsorgsboliger.

Altaposten deler både rådmannens og politikernes forståelse av at driften må tilpasses en ny økonomisk virkelighet hvor inntektene til kommunene vil flate ut, sannsynlig slik som i år reelt bli lavere enn tidligere. I tillegg må driftsnivået ned for å kunne takle milliardinvesteringer i helse og skole. I en slik situasjon er må politikerne prioritere tøft.

Vi er imidlertid enig med Venstre og Frp i at vi i denne omgang må se enkeltmennesker, og enkeltfamlier, og ikke de eldre som gruppe. Satsingen på Alta omsorgssenter viser at politikerne i Alta kan ha to tanker i hodet samtidig. De har tatt sats, har gitt eldreomsorgen et løft som bare i renter og avdrag betyr 25 millioner kroner på driftsbudsjettet de neste 25 år. Samtidig har de også effektivisert strukturen med stordriftsfordeler, og ikke minst en tilpasset omsorgstrapp der hjemmetjenester og forsterkede omsorgsboliger både vil utløse menneskelige og økonomiske gevinster.

Altaposten finner det imidlertid urimelig at noen av dagens institusjonspasienter skal saldere budsjettet gjennom flere flyttinger mellom ulike institusjoner. Eller ved å bli «tvunget» på dobbeltrom i overgangsfasen inntil det nye omsorgssenteret står ferdig. Det er foreslått å legge ned Kåfjord sykehjem snarest og senest innen 1. mai 2020. Frp mener at en videreføring av Kåfjord sykehjem helt fram til omsorgssenteret er klart til å ta i mot pasienter, gir en merkostnad på tre og en halv million kroner på 2020-budsjettet. Venstre, som i sak er enig med Frp, har satt av syv millioner kroner til dette i sitt budsjettforslag. Om det er tre eller syv millioner som må til er usikkert, men det som står klart fram, er at det er en dårlig start på en ny og bedre tid for Altas eldre, dersom ikke pengene som må til prioriteres.

En svært trang kommuneøkonomi for Alta tilsier klare prioriteringer. Selv om vi snakker driftsmessige konsekvenser for 2020, og ikke automatisk kan sammenligne med investeringer, er penger til en ny idrettshall et dårlig signal dersom man samtidig stenger sykehjem. Den planlagte hallen vil koste kommunen syv millioner kroner årlig i kapitalutgifter, penger avsatt fra 2022 i posisjonspartienes økonomiplan.