– Må forebygge oppblomstring av alger

– Trist hvis det utnyttes politisk uten faglig grunnlag, skriver Altaposten på lederplass.

Illustrasjonsbilde  Foto: Elisabeth Balteskard, NTB Scanpix

leder

Algeoppblomstringen i Nordland og Troms bør ledsages av en debatt om hvordan man tidlig kan oppdage og forebygge det som gir alvorlige konsekvenser for havbruk, næringsliv og lokalsamfunn, som er til dels helt avhengig av aktiviteten.

Når det blir milliardkostnader, permitteringer og store tap, bør det finnes et system for å fange opp økningen av alger i en tidlig fase og på den måten ha en mulighet til å begrense skadeomfanget. Varmere klima og varmere hav tilsier at et slikt scenarium kan være relevant i Nord-Troms og Finnmark.

I Altafjorden har vi alene tre store aktører innenfor oppdrettsnæringen. Det er arbeidsplasser, verdier og ringvirkninger som betyr svært mye, for eksempel for bosettingen i Langfjorden, Rognsund og Østre Altafjord generelt. I Alta er det en rekke bedrifter som har store oppdrag fra næringa og vi har per i dag en betydelig kompetanseklynge.

Vi er alle enige om at oppdrettsnæringa må jobbe for å redusere sitt miljømessige fotavtrykk, både i form av driftsmessige garderinger mot rømming, lus og sykdom, samt et teknologisk løft som kan gi mindre risiko. Dette er matproduksjon som betyr mye for verden, men næringa må også ha legitimitet der produksjonen foregår. For eksempel i en nasjonal laksefjord med en unik stamme.  

Vi har registrert at det finnes dem, som midt i en vanskelig situasjon for bedrifter og lokalsamfunn, løfter pekefingeren mot næringen og antyder at de har seg selv å takke for algeoppblomstringen. Vi synes det er synd hvis saken utnyttes politisk eller at man i ren skadefryd og på ren automatikk skyter fra hoftene, uten vitenskapelig grunnlag og uten å ha helt med seg hvilke distriktspolitiske konsekvenser dette kan ha.

Vi minner om at det har vært skjebnesvangre oppblomstringer tidligere, og da var næringa en brøkdel av dagens volum og økonomi. Vi registrerer videre at Havforskningsinstituttet fastslår at det ikke er faglig grunnlag for påstandene om at oppdretterne kan klandres for algeoppblomstringen, bare for å oppleve hets og beskyldninger om manglende uavhengighet.

I lys av det som har skjedd i Troms og Nordland  må man likevel forske videre på effekter av næringssalter og organisk materiale fra norske oppdrettsanlegg, særskilt knyttet til varigheten av angrepet. Hvis saltene kan fungere som mat eller gjødsel for algene i mindre skala, er det likevel et moment i forbindelse med forebygging. Dess mer kunnskapsbasert driften blir, dess enklere er det å overvåke anleggene og fjordene. Forskningen som skal igangsettes i Loppa, knyttet til blant annet oppdrettsnæringas innflytelse på annen fisk og fjordens kondisjon generelt, vil ha stor overføringsverdi til andre områder.