– Arealplanen må vedtas før valget

«Mye tyder på at Ap vil bli dømt hardt av velgerne dersom partiet blir oppfattet som et haleheng til administrasjonen.

FORNUFTIG: Hovedutvalget på befaring var enig med Tore Haldersen at han burde får fradele tomt, og at det ikke var til hinder for landbruket.  Foto: Privat

leder

En historisk sterk vekstkommune som Alta bør ha klare planer for både den nære og litt lengre framtid. Det er både lovbestemt og selvsagt at kommunen skal ha en økonomiplan for de fire nærmeste årene. Like selvfølgelig, og like viktig, er det at kommunen har arealplan som ikke er gått ut på dato, slik vi nå ser i Alta. Både innbyggere og næringsliv fortjener at rulleringen av arealplanen vedtas av sittende kommunestyre og før velgerne går til stemmeurnene i høst.

Rulleringen av arealplanen er blitt en kamp mellom administrasjon og politikere på flere områder, blant annet hvilke muligheter politikerne vil få til å sikre spredt boligbygging der de mener dette kan gjøres uten å utfordre jordvernet. Administrasjonen har både i ord og gjerning forsøkt å legge politikerne i en tvangstrøye der de mister alt av handlingsrom. Det kom til syne da et enstemmig hovedutvalg, kommunens landbruksnemnd, tok makta tilbake og imøtekom flere fradelingssaker i siste hovedutvalgsmøte. Fra administrasjonen ble fradelingene forsøkt blokkert. Det ble vist til at tomtene var å finne i et sentralt landbruksområde. Videre argumentert:  «Området er i revisjonen av kommuneplanen også foreslått lagt inn under hensynssone kjerneområde landbruk.» Dersom arealplanen vedtas med store deler av Alta til kjerneområde landbruk, og det igjen stopper politikernes mulighet til å bruke areal til boligbygging der de mener det er fornuftig, vil det være en tvangstrøye på lokaldemokratiet. Innbyggerne har krav på å få vite hvilke politikere som frivillig vil inn i tvangstrøyen.

Ved at arealplanen vedtas før valget, vil den sikres en seriøs behandling av politikere som i fire år har vært opptatt av de utfordringer som ligger i arealdisponeringen. Viktigst er det å få avklart om framtidig utvikling av Alta skal ha avlastningsveien, og den traseen som et enstemmig kommunestyre har vedtatt, som grunnlag for arealdisponeringen. Flere parti, blant annet Senterpartiet, MDG og Frp, vil oppheve båndlegging av arealer og fjerne traseen fra alle planer. Dersom de får gjennomslag betyr det i realiteten at alle steiner i arealplanen må legges på nytt. I dag er det neppe flertall for dette i kommunestyret. Ved å utsette arealplanen til etter valget vil hele avlastningsveien være i spill i konstitueringen og det som kan bli en helt åpen kamp om å ha ordføreren og styre kommunen de neste fire år.

Det er forståelig at Ap, gruppelederen og ordføreren synes det er mange ubehagelige utfordringer i arealplanen. Politiske motstandere har allerede analysert dette til å være et utslag av manglende politisk handlekraft. Mye tyder på at Ap vil bli dømt hardt av velgerne dersom de blir oppfattet som et haleheng til administrasjonen, og ikke makter å få arealplanen behandlet ut fra den tidsplan som ble forespeilet innbyggerne da rulleringen ble påbegynt.

Vi applauderer Ap-ledelsen overraskende og hemmelige befaringsrunde med  Fylkesmannen. Befaringen ga positive signaler fra Fylkesmannen om å vike i varslede innsigelser. Da er det ingen grunn til å stå på bremsene, men i stedet ligger alt til rette for å gi full gass i arealplanarbeidet. Om ikke Fylkesmannen står ved signalene om å la lokaldemokratiet styre utviklingen i Alta, bør politikerne vedta arealplanen i den form som kommunestyret ønsker.  I verste fall la departementet avgjøre om det er statlige embetsfolk eller lokaldemokratiet som skal avgjøre Altas utvikling.