– Pakke eller ingenting?

– Vi ser utvilsomt sykdomstegnene, skriver Altapostens leder.
leder

Selv om Alta-politikerne så langt har takket nei til bompenger og Altapakken, må veimyndighetene være offensive overfor åpenbare trafikale utfordringer, spesielt langs E6 gjennom byen.

I motsetning til Harstad og Bodø har Alta-politikerne vegret seg mot bompenger. I tillegg ligger det an til at Hammerfest, Kirkenes og ikke minst Tromsø stiller seg lojalt til hvordan veier finansieres her til lands – og det kan føre til at «pakkene» og andre store investeringer langs veinettet i nord fortrenger Altas behov. Sannsynligvis i flere tiår framover.

Det verken kan eller bør medføre at sektormyndigheten toer sine hender i forhold til trafikksikkerhet og trafikale flaskehalser i Finnmarks vekstsenter. At lokaldemokratiet konkluderer som de gjør, må for alt i verden ikke innebære at alt av prosjekter havner i dødvannet, slik det er lett å få mistanke om når lite eller ingenting skjer.

Nylig var det nok en dødsulykke i Bossekop. Årsakene kan være komplekse, så her overlater vi til politi og eksperter å finne svaret, men det har gitt en betimelig diskusjon om lyskilder langs en så trafikkert ferdselsåre. Blant annet i Bossekop er det stupmørkt på E6, der det er mange kryss og potensielt farlige knutepunkter over en kort strekning. Det skal naturligvis gi aktpågivende opptreden i trafikken, men i virkelighetens verden handler det også om tilrettelegging for større trafikk og dermed økt risiko.

Vi mener også det må være mulig med avbøtende tiltak i forbindelse med kryssene som fungerer som flaskehalser, spesielt fra Tverrelvdalen og Kaiskuru. På Kronstad bør planleggingen av en rundkjøring komme i gang, selv om det ikke foreligger vedtak om en pakke. Vedtaket om en storskole i Bossekop og planene om store boligområder både i øst og vest, må være av stor interesse for Statens vegvesen.

Vegmyndighetene bør på eget initiativ igangsette prosjekter etter behov, ikke bare basert på om lokalpolitikerne har gått i «vranga» og bøyer av i forhold til bompengestafetten. I tilfelle snakker vi om en fatal straffereaksjon overfor trafikantene. I Alta ligger det i sakens natur at det må være lokal medvirkning på grunn av at mange kommunale veier er involvert i en eventuell avlastningsvei, men det kan heller ikke være slik at ja eller nei til en pakke på flere milliarder, gjør at alt stopper opp.

Vi ser utvilsomt sykdomstegnene på grunn av trafikkøkningen. Det går tregere i rushtiden mot kryss og knutepunkt, og veiarbeid i Nerskogen i en av kjøreretningene, er mer enn nok til å skape kilometer med kø.

Det betyr at lokale politikere må være «på» i forhold til Statens vegvesen og hva de spiller inn for bevilgende myndigheter, i tillegg til at man gjør fortløpende vurderinger knyttet til totaliteten.