– Mange har en klump i magen når de møter opp i skolegården

– Krenking, mobbing, vold, diskriminering og trakassering hører imidlertidig ikke hjemme på en skole.

Mange barn har i dag første stkoledag. (Illustrasjonsfoto)  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

leder

For de aller fleste smårollingene er nok første skoledag en positiv opplevelse med høyt spenningsnivå, men vi kommer ikke bort fra at  mange også har en klump i magen når de møter opp i skolegården.

Den trygge handa til mamma og pappa kan ikke være der for alltid, men forventningene til et trygt skolemiljø skal vi alle ha. Både elever, foreldre, lærere og rektor må derfor samarbeide tett og godt for å skape dette miljøet, gjennom et langt og krevende skoleløp. Alle fortjener å ha en positiv skolehverdag, som fremmer læring og sosialisering.

Ett av de store problemområdene er mobbing. Mange har vonde opplevelser som sitter i kroppen gjennom et helt liv – og forteller modig om sine mentale sår etter frykten. Vi tror det betyr mye for mange og kan være en vekker når et nytt skoleår starter opp. Åpenheten er viktig for at temaet tas på alvor og gjennomsyrer de tiltakene som settes i verk.

Problemet kan være å se alle, spesielt hvis man ikke har ressurser nok til å oppfylle de nasjonale kravene og normene som strammes til. Det viktigste er hvorvidt man reelt har mulighet til å hjelpe i og utenfor klasserommet. Det understreker for et viktig og ansvarsfullt yrke lærerne har – og hvor sentralt det er at foreldrene primært er medspillere. 

Den nye normen stiller nye krav, men realitetene er dessverre ofte at det er vanskelig å få tak i lærere, ikke minst kvalifiserte lærerkrefter. Det er et gap her som gjør at reformer vil kreve mye, ikke minst knyttet til mobbing som gjerne skjer i det skjulte og på digitale plattformer.

Det har likevel vært i overkant mange politiske honnørord om samfunnsproblemet mobbing, så vi er langt på vei enige i at opplæringslovens paragraf 9A om elevenes skolemiljø reflekterer et høyere ambisjonsnivå. Nulltoleranse er det absolutte kravet, så ser alle at det slett ikke er enkelt å legge elevenes subjektive forståelse til grunn. Det krever tett oppfølging og dialog på bredt grunnlag – og da bør lærerressursene være deretter. For mange kommuner og skoler kan det bli litt av en utfordring.

Krenking, mobbing, vold, diskriminering og trakassering hører imidlertidig ikke hjemme på en skole. Det må ligge fast og være skolens anledning til å gripe raskt inn. En aktivitetsplikt tilsier at man har gjort alt som med rimelighet kan forventes, noe vi tror de fleste i skoleverket allerede har som rettesnor. Det er imidlertid også et politisk signal, at man nå i loven klargjør at dette skal prioriteres enda sterkere.