– Kartet stemmer ikke med terrenget

– Valget av sted for ambulansebåten må være helhetlig.

DEBATT: I Øksfjord er de rett for å miste legeskyssbåten.  Foto: Anne Mari Aalberg

leder

I et langstrakt fylke med spredt befolkningskonsentrasjoner er de prehospitale tjenestene utrolig viktig.

SINTEF-rapporten, som skal være faglige grunnlag for en ny ambulanseplan, gir et dårlig beslutningsgrunnlag for styret i Finnmarkssykehuset. Hovedårsaken er at rapporten baserer seg i alle hovedsak på avstander, og at disse tegner et kart som ikke stemmer med den virkelighet både innbyggere og helsepersonell til daglig møter.

Avstandene og matematikken er korrekt, men når disse ikke vurderes opp mot geografi, klima, eksisterende helsetilbud og ikke minst samfunnet båtambulansen skal betjene, kan vi konkludere med at kartet i dette tilfellet stemmer svært dårlig med terrenget.

SINTEF og Frode Rømo bekrefter langt på vei at de har trukket konklusjonene sin på bakgrunn av data kun på på befolkning, bosettingsmønster og reiseavstander. Rapporten fra SINTEF er laget ut fra bestillingen fra Finnmarkssykehuset.  I bunnen ligger matematiske beregninger ved bruk av et modellverktøy som har vært brukt ved flere lignende oppdrag.

Beregningene tar utgangspunkt i befolkning, bosettingsmønster, reiseavstander og oppdragsmengde, og søker å minimere den samlede responstida for akutte hendelser fra AMK får melding til ambulansepersonell er hos pasient.

Så langt er alt vel,  men når rapporten ikke vurderes opp mot lokale forhold, eksempelvis lokaliseringen av store industribedrifter både i Øksfjord og på Stjernøya nær basen for båten i dag, blir selvsagt også konklusjonene og beregningene til SINTEF feil. Det har imidlertid det anerkjente firmaet tatt høyde for. De regner med at Finnmarkssykehuset likevel tar fornuftige beslutninger, og at vurderingen av lokale forhold inngår i beslutningsargumentene.

Det er mye som tilsier at det ikke er noen selvfølge at styret i Finnmarkssykehuset tar  inn over seg et helhetlig bilde og lander på fornuftige løsninger. Vi er stygt redd for at SINTEF-raporten framstår for styret som en fasit. Vi håper de vil lytte til de sterke reaksjonene fra berørt befolkning og næringsliv.

Rut Olsen (Frp) pekte onsdag på at befolkningen i ytre deler av Altafjord ble hardt rammet av forrige gangs strukturendring på ambulansestrukturen. Da mistet de Mjånes, som var stasjonert i hjertet av bygdene i Østre Altafjord, kontrakten som legeskyssbåt/ambulansebåt. Det til svært sterke protester både fra lokalbefolkning og Alta kommune. Responstiden for å få alvorlig syke pasienter til sykehus/helsesenter ble betydelig forlenget for de som bor i Altas veiløse ytterdistrikt.

I rapporten til SINTEF har vi ikke sett at dette er blitt problematisert. Når en flytting  av båtambulansebasen nok en gang er aktuelt med en ytterligere  økning av responstiden på mellom en halv til en times tid, er det ganske oppsiktsvekkende at dette ikke har fått oppmerksomhet.