– Båtambulanse må ligge i Øksfjord

Utviklingslaget i Bergsfjord er tydelig på hva som må til for at helsetjenestene skal være god nok for innbyggerne.

Loppa legeskyssbåter as  Foto: Arne Hauge

kommentar

Loppa har per i dag et godt helsetjenestetilbud. Båtambulansen er en viktig del av dette tilbudet. Båten er stasjonert i Øksfjord og har autorisert ambulansepersonell ombord. Den betjener Loppa, Hasvik og Ytre Altafjord, til sammen ca 2200 innbyggere.

De veiløse bygdene i Vest-Finnmark er helt avhengige av båttransport, også i tilfelle sykdom. En god ambulansebåttjeneste er med på å gi en trygghet i hverdagen.

Finnmarkssykehuset har nå sendt ut ”Overordnet ambulanseplan for Finnmarkssykehuset 2018-2028” til høring i kommunene. Innledningen på dokumentet slår fast at:

• ambulansetjenesten skal være en trygghetsbase for befolkning.

• de ansatte skal ha høy faglig kvalitet og være godt rustet til å dekke befolkningens behov for akuttmedisinsk hjelp i en region der folk bor spredt.

Som underlag for høringsdokumentet har SINTEF gjennomført en analyse av bilambulansetjenesten i Finnmark. Analysen er bestilt av Finnmarkssykehuset og anbefalingene er innarbeidet i Finnmarkssykehusets høringsdokument. SINTEFs rapport skjemmes av mangelfulle kunnskaper om geografien i vestfylket.

Båtambulansen som er stasjonert i Øksfjord betjener Loppa, Hasvik og Ytre Altafjord. SINTEFs beregninger for optimal plassering av båt er kun gjort for Loppa kommune og viser at optimal plassering i 2017 er Øksfjord og i 2028 er Bergsfjorden(på Senja?) Beregninger for samlokalisering av bil/båt er kun gjort for Hasvik kommune og viser at Hasvik er beste plassering både i 2017 og 2018. Hvordan kan Finnmarkssykehuset da hevde at moduleringen viser at den mest optimale plasseringen er Breivikbotn (planen side 14)?

Det er gjort beregning for samlokalisering, men problemstillingen er ikke drøftet i den overordnede planen. Finnmarkssykehus kommer heller ikke med en anbefaling om den fremtidige plassering av båtambulansen. 

I den overordnede planen står det at båtambulansen skal beholdes som i dag. Klinikksjefen har i epost til Loppa kommune presisert at ”ambulanseplanen ikke sier noe om hvordan en organisering av båtambulansen vil bli. Dette vil anbudet og prosessen gi svar på.” Hvordan kan Finnmarkssykehuset utarbeide en overordnet ambulanseplan uten å si noe om organiseringen av båtambulansen? Når anbudsinnbydelsen skal sendes ut, må plassering av båtambulansen være en del av kravspesifikasjonen.

Finnmarkssykehuset skal levere forsvarlige helsetjenester. Det innebærer også at ”basestrukturen er tilstrekkelig desentralisert til å opprettholde kort responstid til hele befolkningen”.

• Loppa har en velfungerende båtambulansetjeneste med høy kompetanse som er opparbeidet gjennom mange års drift. Fra kommunesenteret er det under 2 timer med båtambulanse til Hammerfest, mens bilambulanse vil ta ca 4 timer. Båtambulanse er derfor langt å foretrekke. Fra de veiløse bygdene vil det alltid være mulig å gå direkte til Hammerfest med pasienten, noe som vil redusere transporttida.

• Innbyggerne i Ytre Altafjord vil også få kort transporttid til Hammerfest med båtambulanse stasjonert i Øksfjord.• Båtambulanse stasjonert i Øksfjord vil greit kunne betjene Hasvik som i tillegg har flyplass med god regularitet hvor ambulansefly kan lande. • Båtambulanse stasjonert i Øksfjord vil ha kort utrykningstid til gruvedriften på Stjernøya.

Dersom innbyggerne i Loppa skal kunne være trygge på at ambulansetjenesten fortsatt vil være en trygghetsbase, må båtambulansen stasjoneres i Øksfjord.

Leder i Bergsfjord utviklingslag

 Berit Land