Alle politiske partier har noen gode politiske målsetninger i sine partiprogram, men ingen har en grunnleggende og troverdig plan for å stoppe den tragiske samfunnsutviklingen Norge, og resten av verden opplever.

Ingen ser, og innrømmer svakhetene i Norges politiske system. Politikerne blir fritatt for ansvar for sine handlinger! Nominasjonsprosessene til neste valg vil forgå som før, og de fleste politikere, som står bak galskapen, får ny tillit!

Partier har gode intensjoner for sine nominasjonsprosesser, men ingen partier godtar kandidater som ikke på forhånd er menings- sterilisering! Partiene ser seg best tjent med godt dresserte politikere som gjør, og sier, det som partiet gir dem beskjed om. Både Norge og Russland krever total partilojalitet.

Retten til å gi utrykk for sine meninger, og til å stemme etter sin overbevisning, er selve grunnlaget for et demokratisk samfunn. Vi har ikke ett reelt demokrati når elitegrupper i partiene bestemmer politikken i landet vårt. De vi har valgt inn for å ivareta våre interesser står fram som viljeløse nikkedokker, primært opptatt av egen økonomisk situasjon og framtidige posisjoner og verv.

Politikerforakten øker, tilliten til politiker er på et historisk lavmål, og kommunikasjonen mellom befolkningen og politikerne er fraværende. Norske politikere trenger grunnleggende holdningsendringer, og årsaken til politikerforakt må kartlegges og elimineres! Alle partier har bidratt til dagens politikerforakt, men ingen er opptatt av årsaken.

En grundig kartlegging vil fortelle partiene hvorfor de har mistet tilliten hos befolkningen. En slik utredning vil være en god rettesnor i prosessen for nødvendige holdningsendringer og politisk nytenkning.

Økt samarbeid

De partiene som er opptatt økt livskvalitet og trygghet for befolkningen har mange sammenfallende målsetninger. All erfaring viser at samarbeid gir styrke og øker gjennomførings mulighetene. Politikerne og befolkningen må samarbeider for å stoppe nedbyggingen av helse- og tjeneste tilbud, og en samfunnsutvikling med økende utrygghet og frustrasjon over landets politiske styring!

Stabilitet og forutsigbarhet

Økonomistyringen til bedrifter og private er avhengig av stabilitet, og forutsigbarhet for renter, strøm og drivstoff. Det er det som gjør det mulig å etablere en sunn og bærekraftig økonomi.

Politikerne må utnytte befolkningens erfaring, klokskap og fornuft. De må innse at det er ute i befolkningen man finner fornuften i dagens samfunn!

Ved å opprette arenaer og kanaler hvor befolkningen kan komme med kritikk, innspill, råd og spørsmål, kan man utvikle et «levende» og reelt demokrati. Et levende demokrati er avhengig av kommunikasjon og gjensidig respekt mellom befolkningen og politikerne.

Samfunnsutvikling og investeringer skal baseres på grunnleggende sannheter, vitenskap og fakta. Sannheten skal være reell og ikke medie- eller samfunns konstruert. Mediene skal være informasjons- og fakta leverandører, og ikke markedsførings organ for eiernes redaksjonelle målsetninger og politiske agenda.

Sannhet, moral og ærlighet

Verdenssamfunnet preges av grådighet, løyn, manipulering og feil – informasjon. Norske medier og politikere, har «solgt» sjela si, og blitt en del av den ukulturen vi kjenner av diktaturer og tyrannier rundt i verden. Politikere og medier kan fritt manipulere informasjon ved hjelp av siling og vinkling, for å sikre makt, posisjoner, og egne målsetninger. Politikerne driver i dag diffus skyggeboksing for å unngå konflikt med samfunns vedtatte sannheter.

Kristendom, moral, samfunns- og dugnadsånd

Etikk, moral, ærlighet og medmenneskelighet er «limet» i samfunnet vårt! Et velfungerende samfunn er avhengig av etiske grenser, disiplin og normal folkeskikk. Et rettferdig samfunn øker befolkningens respekt for lover og regelverk. Folkeskikk utvikles i et samarbeid mellom foreldre, barnehager og skoler. Vi har alle et ansvar for å være rollemodeller for høflighet, vennlighet og folkeskikk.

Et demokrati er avhengig av at befolkningen har tilgang til saklig, korrekt og balansert informasjon. Vi vet at mennesker kan manipuleres til å tro og akseptere hva som helst. Norge, som regnes for å være et vel respektert demokrati, er i ferd med å skifte fra folkestyrt, til et mediestyrt samfunn. Pressediktatur er ikke bedre enn andre diktaturformer. Informasjonen gir grunnlag for egne meninger og demokratisk medbestemmelsesrett.

Bevisst feilinformasjon blir i dag akseptert og godtatt av mediene og politikerne, fordi populæralternativer og samfunnsvedtatte sannheter er stuerene, og gir sosial anerkjennelse. Politikerne og mediene støtter flertallet, fordi det gir flest velgere, lesere og lyttere.

Klimahysteriets forbannelse

Klima hysteriet har gitt FN innflytelse, makt og penger! De konklusjonene som legger grunnlag for «det grønne skiftet» som styrer verdens utvikling, er basert på antagelser, udokumenterte teorier og avstemminger. Inhabile forskere, uten grunnleggende «forsker moral», lar seg kjøpe, for å sikre egne økonomiske interesser!

Oppgjør med FN

Dagens meningstyranni stopper all kritikk mot FN, som på en rekke områder ikke ivaretar sine tiltenkte oppgaver. FN har konstruert klima krisen. De har ingen planer for tiltak som kan stoppe befolkningseksplosjonen. Sikkerhetsrådet er lammet og har ingen reell funksjon.

Forskere og deltagere i u-hjelps arbeid er enige om at u-hjelp etter dagens premisser, har liten virkning.  Det er ingen planer søppelbehandlingen i fattige land. FN er handlingslammede tilskuere til forsøplingen av verdenshavene. Hvilken arbeidsordre har de politikerne som representerer oss i FN? Har de fått ordre om å sitte stille i båten?

Pressens samfunnsrolle

Ingen partier tør å ta et oppgjør med pressens rolle i samfunnet vårt! Reelt redaktøransvar må gjenopprettes. Mange av mediene er i dag markedsføringsorganer for de ansatte og eiernes interesser og holdninger. Et velfungerende samfunn er avhengig av ett kritisk og sannhetssøkende media system, som stiller spørsmål som kan avklare udokumenterte påstander, urettferdighet og brudd på grunnleggende etiske og moralske prinsipper. Åpen og usensurert samfunnsdebatt er en sikkerhetsventil og lynavleder, som kan forhindre terror, ukritisk innvandring og politisk galskap.

Politisk vedtatte sannheter og manipulert og sensurert informasjon sikrer diktatorer, despoter, og politikere kontroll over befolkningen. Dagens politikere er blitt «nikkedokker» som styres av parti pisken! Retten til å ha egne meninger er en menneskerett som også omfatter politikere.

Politikernes ansvarlighet

Næringslivet stiller krav til utredninger og forretningsmessige analyser for å sikre økonomisk forsvarlige investeringer. Styremedlemmer har i teorien et kollektivt ansvar for grove feilvurderinger og økonomiske feilgrep, dersom de ikke får protokollført sin dissens. Stortinget praktiserer kollektiv ansvarsfraskrivelse, og kontrollkomiteen har ingen virkemidler mot politisk galskap. Politikerne blir derfor aldri stilt til ansvar for sine handlinger og misbruk av befolkningens penger. Personer uten ansvar, blir ansvarsløse personer.

Atomkraft

Norge bør bli ett pionerland for forskning og utvikling av Thorium-kraftverk, slik at vi kan utnytte landets enorme naturresurser av Thorium. Utbygging av vindkraft på hav og land, er en fornærmelse mot alle som er glad i naturen vår. Ren og uberørt natur er vårt viktigste element for vår befolkningens livskvalitet og er noe som hele verden misunner oss.

Velgernes tillit

Tillit bygges gjennom partienes ærlighet, politiske handlinger og evne til å lytte og respektere den befolkningen de representerer.

Alle partier med sans for rettferdighet bør framstår som ombudsmenn og talsmenn for alle, uavhengig av partitilhørighet og sosial status. Vi må alle stå sammen i kampen for lik behandling av alle mennesker i landet vårt. Evne til samarbeid skaper velvilje, respekt og tillit.

Etnisitetsloven forbyr forskjellsbehandling basert på etnisitet! Hvorfor er etnisk forskjellsbehandling (rasisme) lovlig i Norge? Ingen partier våger å ta opp denne problemstillingen, og ingen forklarer hvorfor vi viderefører en politikk med økende forskjellsbehandling og reindrift uten bærekraft.

En ny generasjon politikere

Ved neste valg må vi velge inn politikere som er ærlig og søker etter sannhet og rettferdighet. Vi trenger politikere som har egne meninger, og våger å ta ett oppgjør med samfunns vedtatte sannheter og manipulerende feilinformasjon!

Tradisjonelt valgflesk er som oftest «harskt» før valget er over. Nå må vi spørre politikerne om deres holdninger på de områdene som er nevnt i dette innlegget, og stille andre spørsmål som kan belyse deres holdninger og samfunnsengasjement, og deres vilje til å kjempe for den befolkningen de skal representere på stortinget.

Det er livskvaliteten til egen befolkning som alltid skal ha førsteprioritet i politisk arbeid. Vi må velge inn politikere som forstår at det er befolkningen som er politikernes premissgivere, og vi må kreve at politikerne kjenner og respekterer sine oppdragsgiveres ønsker og behov.

Bjørn Odden