Før vi åpner for nye gruver og naturødeleggelse, må vi finne smartere måter å ta i bruk ressurser som allerede er tatt ut på.

I 2019 passerte vårt forbruk av jordas knappe naturressurser for første gang 100 milliarder tonn. Forskning tyder på at vi må klare oss med halvparten av ressursene vi i dag henter ut av naturen, av hensyn til miljøet. Om vi derimot fortsetter med en forbruksvekst basert på uttak av nye naturressurser, vil vi ta ut 170 milliarder tonn i 2050, ifølge Circularity Gap report.

Tap av natur og biologisk mangfold er uløselig knyttet sammen med klimakrisa. Uttak og bearbeiding av naturressurser, står for halvparten av klimautslippene i verden, ifølge FNs naturpanel. Krisene må løses sammen. Det sier også FNs klimapanel, som i sin nye rapport oppfordrer til 30-50% vern av natur på land og til havs. Utfordringen Norges og verdens myndigheter står ovenfor er dermed hvordan vi skal hente mindre ressurser fra naturen, og i stedet gjenbruke de ressursene vi allerede har i bruk.

Da er det verdt å merke seg at Statsforvalteren i mars opphevet byggetillatelsen av en kobbergruve i Repparfjord. Samtidig samler miljøaktivister seg rundt den neste kontroversielle gruva ved Førdefjorden.

Det er positivt at regjeringen har varslet en handlingsplan på sirkulær økonomi. Planen bør inneholde et konkret mål om å halvere Norges materielle ressursforbruk innen 2030, i tillegg til virkemidler som gir insentiver til virksomhet basert på gjenvinning og ombruk. Dette må prioriteres fremfor mer ressursuttak og nye gruver.

Anja Bakken Riise, leder

i Framtiden i våre hender