Med en befolkning som blir stadig eldre vil antallet syke eldre øke kraftig de kommende årene, mens antall fødsler vil fortsette å synke.

I et intervju med Altaposten 20 mai d.å. knyttet til befolkningsutviklingen i Alta og Finnmark 1. kvartal 2022, uttalte Altas ordfører Monica Nielsen: «Vi følger ekstra mye med på fødselstallene, og de er gode. Vi hadde prosentvis flest fødsler i Nord-Norge i fjor, så om det er en termin som er lavere gjør ikke så mye.»

Sammenligning av fødselsdata fra ett kvartal til det neste kan som ordføreren antyder variere og dermed være upålitelige. Når man derimot sammenligner mellom år, både kvartalsvis og for året samlet, gir tallene en god pekepinn på utviklingen over tid. Verken for Alta eller for Finnmark framstår da utviklingen i antall fødsler som gunstig.

I Alta var antall levende fødte første kvartal 2022 49*. Fødselstallene i første kvartal i Alta har bare vært lavere én gang tidligere i løpet av de siste tjuefem årene, i 2014. Det var den gang 48 fødsler av kvinner med bostedsadresse Alta. Til sammenligning var det i første kvartal 2009 85 fødsler blant kvinner bosatt i Alta.

foto
Figuren viser levende fødte i 1. kvartal 2009–2022 blant Altas befolkning. Foto: Graf: Olav Gunnar Ballo

Figur 2 viser at mens det i første kvartal 2009 var 236 levende fødte* blant innbyggerne i Finnmark, var antallet i første kvartal 2022 sunket til 147.

foto
Figuren viser antall levende fødte i 1. kvartal 2009–2022 blant Finnmarks befolkning. Foto: Graf: Olav Gunnar Ballo

Endringer i alderssammensetningen både i Alta, i Finnmark og i resten av landet gjør at antall fødsler med stor sannsynlighet vil fortsette å gå ned i de kommende tiårene. Siden befolkningen lever stadig lenger, vil den virkelig store utfordringen, ikke minst i kommunene, ligge i utbyggingen av et tilrettelagt tilbud for syke eldre.

Bare i Alta har omtrent 300 demens i 2022**, mens det forventes å være nærmere 450 med denne diagnosen i 2030 i Alta og tett på 800 personer i kommunen i 2050. Her ligger den virkelig store utfordringen innenfor det framtidige helsevesenet både for spesialisthelsetjenesten, men særlig for kommunehelsetjenesten. Når ordføreren i Alta følger særlig nøye med på fødselstallene, kan det være grunn til å spørre hvorfor fokuset ligger her, og ikke på sektorene der helseproblemene er voksende.

  • * Kilde Statistisk Sentralbyrå, Befolkning, levende fødte: https://www.ssb.no/statbank/table/01222/tableViewLayout1/

  • ** Kilde: Nasjonalt senter for aldring og helse; Demenskartet. https://demenskartet.no/#5403

Olav Gunnar Ballo, Finnmark legeforening