I kommende folkeavstemming om Alta sin tilhørighet til Troms eller Finnmark fylkeskommune, har vi tre valg i henhold til kommunens hjemmeside:

☐ Jeg ønsker at Alta kommune skal være en del av Finnmark fylke.

☐ Jeg ønsker at Alta kommune skal være en del av Troms fylke.

☐ Blank stemme.

Jeg anbefaler veldig klart det første alternativet: Alta kommune skal være en del av Finnmark fylke.

Jeg vil trekke fram noen få argumenter for mitt valg og anbefaling:

1. Strategisk

Det har vært og er i nasjonens interesse at det bor folk i Finnmark. Krig og uro i vår nærhet, har skjerpet myndighetenes interesse for nordområdene generelt og Finnmark spesielt. Med en negativ befolkningsutvikling i Finnmark, vil myndighetene måtte sette inn tiltak for å stabilisere folketallet i Finnmark. Vi må anta at dette vil være både personrettede tiltak, tiltak rettet mot næringsliv, infrastruktur og utvikling av samfunnet.

I en slik situasjon med myndighetenes økt fokus på nordområdene og Finnmark, vil det være strategisk viktig at Alta forblir i Finnmark.  Alta vil da være i en viktig strategisk posisjon som et senter med kompetanse, med utdanningsinstitusjoner, med utviklingsvilje, med gjennomføringsevne og et sterkt og differensiert næringsliv.

Den samme strategiske posisjon vil ikke ha som en mellomstor kommune i Troms. Her vil man konkurrere med særdeleshet Tromsø, men også Harstad, Finnsnes og andre sterke kommuner.

2. Risiko

Flere aktører har mer eller mindre vellykket prøvd å peke på hva som er fakta knyttet til  om vi velger Finnmark eller Troms. Stort sett må vi innrømme: Det er lite av fakta vi kan dokumentere eller slå fast.

Alta kommune har dermed satt egen befolkning i forlegenhet og usikkerhet når de inviterer til valg med stor usikkerhet knyttet til fakta. I en slik situasjon er mitt hovedanliggende: Hvor er risikoen størst om vi velger Troms eller Finnmark?

La meg trekke fram et par eksempler:

– Får Alta kommune beholde sin sats i Nord-Norge tilskuddet? Rådmannen i Alta kommune har stilt spørsmål om Alta får samme sats som Troms kommunene. Da kan man tape ca. 90 mill kroner. Dette vil være relativt dramatisk. Andre hevder selvsagt at vi beholder vår sats. Risiko?

– Arbeidsgiveravgiften i Norge er differensiert. Alle kommuner i Finnmark ligger i sone 5 og har 0 arbeidsgiveravgift. 18 av kommunene i Troms ligger i sone 4 og har dermed 5,1 % i arbeidsgiveravgift.  Alta sammenslått med Troms vil naturlig inngå sammen med de 18 kommunene som har 5,1%?  Dette vil slår negativt ut både for privat og offentlig virksomhet.  Risiko om Alta går til Troms?

Slik kunne vi tatt for oss sak for sak: Virkemidlene for Finnmark og Nord-Troms, våre rettigheter til land og vann i forhold til Finnmarksloven, økonomi, stor gjeld m.m.

Ingen kan med sikkerhet si hva som vil skje verken på kort eller lang sikt.

Men for meg synes risikoen større for negative virkninger om vi flytter til Troms eller forblir i Finnmark.

3. Følelser og identitet.

Steinar Karlstrøm sa i et intervju med NRK: «Vi må stemme med hjertet». Med den usikkerhet som ligger i et svakt faktagrunnlag, peker Steinar på et vesentlig punkt.

De fleste altaværinger som har rett til å stemme, er født her i Finnmark. Dere er oppvokst her. Vi har jobb og familie her. Noen av oss er flyttet hit. Vi også trives i Alta og Finnmark. Vi fisker i Finnmark sine elver og vann. Vi fisker i sjøen og på havet i Finnmark. Vi jakter i Finnmark sine fjell og vidder.  Vår identitet ligger i Alta og Finnmark. Vi vil Finnmark vel selv som det er ting som kunne vært bedre! Men hjertet mitt er i Finnmark!

Jeg ønsker at Alta kommune skal være en del av Finnmark fylke.

Ommund Heggheim