Den 10. mai er en svært viktig dag for dagens ungdom og framtidas altaværinger. Et flertall for Finnmark ved dagens folkeavstemming vil sikre at Alta fortsatt vil være et regionsenter og utviklingsmotor for Finnmark. Vi vil fortsatt ha de økonomiske virkemidlene som gjennom de siste 30 årene har skapt en utrolig vekst og utvikling i Alta og som har bremset opp den dramatiske situasjonen som var på kysten av fylket på slutten av 1980-tallet.

Tidligere kontorsjef hos fylkesmannen i Finnmark, ordfører i Vadsø, stortingsmann for Finnmark og fylkesmann for Finnmark, Anders Aune, innså på slutten av 1980-tallet, på grunn av hans store innsikt og kunnskap om fylket, at kraftfulle virkemidler måtte til for å stanse den fraflyttingen og utarmingen som da var i Finnmark.

På grunn av sin store innsikt og forståelse for Finnmark fikk han finnmarkinger fra alle politiske parti og alle deler av fylket til å forstå at noe måtte gjøres. Folk fra hele Finnmark sluttet seg opp om hans tanker og i 1989 ble han valgt inn på Stortinget på lista Framtid for Finnmark, også kalt Aune-lista. Ved å oppnå samarbeid med andre partier og ved å bruke all sin kløkt på å få forståelse for hans tenkning, fikk han gjennomslag for TILTAKSONEN. Virkemidlene var omfattende og kraftfulle og de ble forsterket bl.a. med at man i det nye inntektssystemet for kommunene og fylkeskommunene fra 1997 fikk er sterk forbedring av inntektene til kommunene i Nord-Norge og i særlig grad for kommunene i Finnmark.

Det Aune i samarbeid med og støtte fra politikere fra de fleste andre partiene på Stortinget fikk til, har etter dette skapt et eventyr av en utvikling i Alta og bremset opp mye den dramatiske utviklingen som var på kysten av Finnmark. På 30 år hadde Alta i fram til 2020 økt sitt folketall med 6000 innbyggere, mens Harstad som i 1990 var 66 % større enn Alta, har hatt en vekst på 1630. Enhver kan se hvordan Alta i dag er en drivkraft for utvikling av Finnmark som helhet og at vår egen vekst har skjedd som følge av vår rolle i Finnmark. Av helt uforståelige grunner blir vi altaværinger i dag ved en folkeavstemning stilt spørsmålet om vi vil overføres til Troms eller fortsatt bli i Finnmark.

På grunn av at flere enkeltpersoner, enkelte erfarne lokalpolitikere, Pasientfokus og politisk redaktør i Altaposten i de siste dagene går offentlig ut og anbefalt at dere bør stemme Troms med hovedargument at vi da kan stoppe reverseringa av Troms og Finnmark, gjør at vi i dag er alvorlig bekymret.

Aksjon Alta i Finnmark ble stiftet 1.12.21 etter at kommunestyret hadde bestemt at det skulle gjennomføres en folkeavstemning. Blant annet skulle vi bidra til at folk før avstemningen ble best mulig kvalifisert for å ta et slikt valg. Kommunestyret nedsatte et politisk utvalg som skulle utrede saken slik at folk hadde svar på de spørsmålene som de ikke hadde fått ved rådmannens utredning fra juni 2021. Utvalget lyktes ikke å få svar på de spørsmål de hadde. Rådmannen anbefalte at folkeavstemningen ble avlyst, men et flertall i kommunestyre kom i mars fram til at man hadde lovet en folkeavstemning og den måtte derfor gjennomføres. Legg imidlertid merke til at svært mange av de som var med å vedta folkeavstemmingen i dag anbefaler dere å stemme Finnmark.

Vi i Aksjon Alta i Finnmark har i de siste dagene gjort hva vi makter for å få flest mulig altaværinger til å forstå at dette er et svært alvorlig valg for Altas videre utvikling. Det er ikke et spørsmål om vi kan forhindre reversering av sammenslåinga av Alta og Troms. Det bør ikke gjøres til et protestvalg for eget sykehus. Det dreier seg derimot om Alta fortsatt skal være en del av Finnmark, om vi skal beholde de særlige virkemidlene vi har i Tiltakssonen, om vi skal ha de inntektene som øvrige kommuner i Finnmark har, om vi fortsatt skal være et reelt medlem i Fefo, om vi skal være en utkant i Troms eller et dynamisk og sterkt regionsenter for Finnmark.

Vi som stiftet Aksjon Alta i Finnmark er ikke i tvil. Å stemme på Troms setter svært mye på spill og vi anmoder derfor alle altaværinger som kan stemme i dag til å stemme for Finnmark. Sørg for at altaværingene på markant vis sir fra om at Alta også i framtida skal være et viktig regionsenter i Finnmark. Du må ikke sove – gå og stem for Finnmark.

Kristian E. Johnsen

Styreleder i Aksjon Alta i Finnmark