Senterpartiet på Sametinget er svært fornøyd med at vi for det første har fått en egen samisk sykepleierutdanning som startet opp i Kautokeino i januar i år.

Og nå gleder vi oss veldig over at forskrift om nasjonal retningslinje for samisk sykepleierutdanning er vedtatt. Det er også gledelig å se at vår nyvalgte forsknings -og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (sp), er med å løfte fram hvor viktig dette er.

Jeg tok selv samisk lærerutdanning i Alta på 1980 tallet, og lærte mye om samisk historie, hele den samiske skolehistorien, i tillegg til at vi var i forsetet i landet, når det gjaldt fokus tospråklighetspedagogikk og flerkulturell pedagogikk.

Det var avgjørende for virkelig å få dybdeforståelse av hvor viktig urfolksperspektivet er, samt hva det vil si å være en minoritet i et samfunn. Det samiske var en naturlig del av hele utdannelsen, i alle fag. Dette var rett etter Alta-aksjonen og kunnskapen og samfunnsdebatten rundt temaer som fornorskning skjøt fart.

Det å ha mye kunnskap om en folkegruppe i eget land er viktig når en ser på formålet innen et yrke, eller utdanning. I den nye forskriften kan vi lese følgende om formålet; Utdanningen skal sikre at kandidaten oppnår forståelse om hvordan samiske samfunn, språk, kulturer, religioner, helbredelsestradisjoner, syn på sykdom og helse har vært, er og hvordan den endrer seg med tiden. Utdanningen skal også sikre kompetanse og holdninger som danner grunnlag for likeverdige tjenestetilbud for alle grupper i samfunnet.

Samers status som urfolk og deres rettigheter til språklige og kulturelt tilrettelagte tjenester er i særlig grad fremhevet. Utdanningen skal sikre at kandidaten kan utøve helhetlig og helsefremmende sykepleie med særlig fordypning i den samiske befolkningens helseforhold.

Slik har vi fått en nasjonal ramme for hva en samisk sykepleierutdanning skal inneholde. Endelig har vi på plass det som behøves for at den samiske befolkningen skal bli møtt med helsepersonell som har innsikt og forståelse for kulturelle behov og kjennskap til språklige utfordringer, i møte med samiske pasienter i vårt land.

Elisabeth Erke

Parlamentarisk leder

Guovddášbellodat/Senterpartiet