Jeg vil i dette innlegget belyse situasjonen og det offentliges sløsing med fellesskapets midler på løsninger for sambandet til Årøya som befolkningen ikke er tjent med.

La meg ta næringsdrivendes situasjon først:

– Melkeleveranse hver 3. dag fra Årøya er pt. ca. 1.500 liter.

– Verdien av pt. ca. 1.500 liter melk utgjør for bonden i underkant av kr. 20.000,-

– Innleie av MF Sjøtransport er av Fylkeskommunen opplyst å koste kr. 78.000,- pr. tur.

Det som ikke er opplyst er merkostnaden for for selve melketransportøren. Vurdert fra sidelinja bruker transportøren i underkant av en arbeidsdag ekstra når transporten må foregå på denne måten. Vurdert merkostnad: Ca kr. 35.000,-. I sum utgjør dette ca. Kr. 113.000,- eks. mva. pr. tur.

Denne merkostnaden betales utrolig nok ikke av rederiet som er årsak til fadesen. Ifølge såkalte folkevalgte jeg har snakket med så har rederiet ikke leveringsplikt i denne kontrakten. Dermed må DU OG JEG ta regningen for politikernes inkompetanse.

Dette innebærer slik jeg har fått opplyst, at merkostnadene til melketransportene dekkes av Fylkeskommunen.

Noen burde her stilles til ansvar.  Jeg anser meg selv stadig som årøyværing, selv om jeg ble «deportert» fra øya som 12-åring fordi skolen ble lagt ned. Og det er for dem som har valgt å bo på Årøya at jeg nå finner tiden moden for å ta bladet fra munnen, som det heter.

Da tenke jeg vi ser litt på økonomien i galskapen. Jeg må ta noen forbehold i at jeg ikke besitter alt av nøyaktig tallmateriale og det faktum at FFK så vidt meg bekjent ikke har latt oss velgere få tilgang på hva galskapen har kostet så langt.

Imidlertid: Da galskapen startet rundt 2015 kostet det FFK i underkant av 6 millioner pr. år å drifte sambandet Årøy - Mikkelsby.

Alle ekstraturer og plassmangelturer ble utført i regi av driftsoperatør Altafjord oppdrett AS. Et stykke inn i prosessen kom FFK på banen og økte den årlige godtgjørelsen til 8 millioner årlig, noe som også er dagens kontrakt.

Ja dere leste rett DAGENS KONTRAKT, med Altafjord oppdrett AS. Driftsoperatøren er nemlig ikke oppsagt!

Olsen ligger derfor klar til å tre inn i ruta når det er ønskelig, noe annet vil være kontraktsbrudd. Dette var forklaringen på hvorfor de var på plass på under halvtimen tidligere i høst da jeg kom i skade for å applaudere Fylkesråden.

Jeg er kjent med at TFFK ikke har overført økonomisk vederlag til Altafjord oppdrett AS siden i fjor høst og at det derfor går mot rettssak mellom partene.

I mesteparten av mitt voksne liv har jeg arbeidet tilknyttet det jeg kaller offentlig menneskelig renovasjonstjeneste, og har således sterk tro på det norske rettsvesen! Jeg ser derfor for meg nye sløsinger av våre felles midler til nok en unødig rettssak som tapes av våre folkevalgte.

Tilknyttet siste fylkesting forelå det en ny tilstandsrapport for fergeleiet på Mikkelsby. Parallelt med dette beordret TFFK fergeleiet stengt og mørklagt. Først med begrunnelse i hærverk, så med ref. til den siste tilstandsrapporten og til sist med påstand om kvikkleire. Jeg var da helt sikker på at grensen for galskap nå var nådd og at «noen» ville sette på bremsene og da aller helst få satt de mest udugelige under administrasjon. Les fjernet fra sine posisjoner.

For å bruke et slitt utrykk fra en av mine tidligere epoker, så må begrunnelsen for nødvendige inngripende tiltak være «Manglende dømmekraft og Grov uforstand i utøvelsen av sine tjenestehandlinger!»

Jeg begrunner dette med følgende: Siste tilstandsrapport utarbeidet for fergeleiet Mikkelsby er svært omfattende og detaljert og profesjonelt utført. Den er imidlertid laget lettfattelig og med en kortfattet konklusjon innledningsvis, trolig for at oppdragsgiver på en enkel måte skal forstå innholdet og graden av alvorlighet, og jeg siterer derfor ordrett:

«Sammendrag av rapport utført av Multikonsult. Både bru og flytepontong har en del overflatekorrosjon og tapt overflatebehandling. Stedvis er det tapt godstykkelse i et slikt omfang at både bru og flytepontong bør sandblåses og overflatebehandles. Mest kritisk er det for pontongen, den bør på land i løpet av fem år. Noe utskifting av deler må også påregnes. Rehabiliteringskostnader vil øke dess lengre en venter med dette arbeidet.»

Det er helt utrolig at det ikke er mulig av ledere innenfor dagens TFFK å kunne foreta høytlesning av de få linjene i rapportsammendraget for å sikre seg at også de med eventuelle lese- og skrivevansker forstår hva som skal behandles!

I motsatt fall, hva er hensikten med å ikke informere de vi har valgt inn for å representere oss velgere?

Dersom det er så mye grums innenfor styre og stell i vår teig at alle i den såkalte posisjonen lar seg styre av «redselen for egen økonomi», så er det på tide at vi bruker av våre felles midler til å få kortene på bordet, rensket opp, satt skapet på plass.

Jeg vet at det finnes folkevalgte som aldri ville fått jobb hos meg, og neppe hos noen andre, og så lar det skure å gå for å berge egen økonomi, men å tro at alle har sunket ned på dette nivået. Det nekter jeg å tro! Det lukter ikke godt av denne saken!

Så langt i fadesen er det brukt drøyt 100 millioner av fellesskapets penger, korriger meg gjerne, men da med fakta. Det er fjernet et velfungerende fergeleie på Årøya og bygget et nytt. Helt unødvendig!

Det ble rotet på Mikkelsby og gravd opp tynnflytende leire (ikke kvikkleire) i ukesvis for så å frakte en del av leirsuppa til avfallsdeponiet på Stengelsmoen i Alta. Sorry folks, holdt på å glemme at først kjørte de leirsuppa til Skaidi og tippet i elvekanten. Kun oppdragsgiver må vite hvorfor, muligens for å terge hammerfestingene og dermed så mere splid mellom bygdene. (Fet var en digresjon det siste)

Alt dette er bortkastede penger som tilhører fellesskapet og jeg skal inntil videre avstå fra å gi beskrivelse eller karakterer for tjenesteutøvelsen som våre folkevalgte har utøvd. Jeg vil imidlertid gjenta: Grov uforstand i sin tjenesteutførelse og at disse det gjelder må fjernes fra sine stillinger eller i beste fall underlegges offentlig administrasjon.

Det som trigget meg i dag og gjorde at det fløt «litt over» er følgende artikler: LO brukte over 40 milioner for å påvirke valgresultatet ved siste stortingsvalg. Ifinnmark hadde en artikkel hvor det fremgår at det kan ligge an til at det vil bli inngått en fast avtale om reserveferge for å hente melka fra nybonden på Årøya til en årlig kostnad på cirka 11 mill.

Mer galskap som dere og jeg skal finansiere på bekostning av helseomsorg, skole osv. osv.

Jada, Jeg er også kjent med at Altafjord Oppdrett har fått forespørsel om å utføre denne tjenesten. Ikke for å gå over til Mikkelsby fergeleie som fornuften skulle tilsi. Neida, transporten skal gå fra fergeleiet på Nyvoll til Årøya, alternativt fra Alta til Årøya og tilbake. Pristilbud: 1,5 mill pr år. Takk Gud for at daglig leder i Altafjord Oppdrett er så oppegående at han avviste dette utspillet.

Avslutningsvis i denne runden: En hilsen til Alta kommune v/ ordfører Monica Nielsen og resten av posisjonen. Dere har ansvaret for å ivareta liv og helse også for de stabeisan som har valgt å leve og bo på Årøya. Den betongklossen som er satt for å sperre fergeleiet på Mikkelsby hindrer at «nødløsning med bruk av Skaget» kan benyttes i tilfelle brann, akutt sykdom på folk eller dyr osv. Et steg i riktig retning var å få slått på lysan igjen for å sikre ferdsel med private båter og NRS sin trafikk, derfor vil jeg gi et snev av honnør for det til rette personer.

Imidlertid kjære ordfører, det formelle ansvar for liv og helse for nevnte distriktssamfunn ligger hos deg og det skal du aldri kunne glemme! Det som utvises av ansvarsfraskrivelse og lederskap fra kommunalt hold er en tildekket form for «aktiv dødshjelp» både for distriktet, folket og dyrene på øya.

God helg og ta vare på hverandre!

Trygve Rødberg

Engasjert skattebetaler