«Administrerende direktør har bedt om at styret i Finnmarkssykehuset vedtar hans tilrådning om å legge ned dagkirurgi ved Klinikk Alta med virkning fra og med 27. februar», skrev foretakstillitsvalgt Thoralf Enge i et debattinnlegg i Altaposten onsdag 14. februar, og oppfordret samtidig folk til å sende inn høringsuttalelser. En fornuftig mann, denne Enge – så jeg tar ham på ordet og sender en uttalelse til styreleder Nymo Helli og foretakssekretær Beate Juliussen, med kopi til Postmottaket ved Finnmarkssykehuset. Om de bryr seg noe særlig er jeg vel usikker på, styrelederen uttalte jo i siste styremøte at noen bred høring er det ikke behov for – men her er den i alle fall:

Høringsuttalelse til styret i Finnmarkssykehuset i forbindelse med administrerende direktør Ole Hopes tilrådning om å legge ned dagkirurgien ved Klinikk Alta.

Fredag 19. januar kunne Altaposten presentere den usladdete versjonen av Utredningsrapporten (Utredning og etablering av økt operasjonskapasitet ved Klinikk Alta) og den påfølgende Risikoanalysen.

Av dokumentene, som Finnmarkssykehusets administrative ledelse altså har valgt å sladde store deler av – og administrerende direktør utrolig nok har nektet å legge frem for sitt eget styre – framgår det tydelig at arbeidsgruppen som vurderte Alta som dagkirurgisk senter anbefalte en betydelig økning av dagkirurgi ved Klinikk Alta. Blant annet ved tilføring av aktivitet fra UNN – noe også UNN i en tidligere rapport var helt enig i, på grunn av kapasitetsmangel der.

Klinikk Alta bør derfor kunne utvikles til å bli et dagkirurgisk senter i Helse Nord, var arbeidsgruppens klare anbefaling. På den måten vil det være mulig både å «hente hjem» pasienter som velger tilbud utenfor Finnmarkssykehuset og samtidig gi et tilbud til nye pasienter – særlig Nord-Troms er en region det kan være naturlig å hente pasienter fra, påpekte man.

Stikk i strid med administrerende direktør Hopes tilråding, viser det seg altså.

Isteden kom arbeidsgruppen bak Risikoanalysen (som bestilt, vil nok mange mene…) med en helt motsatt konklusjon; analysen viser at helseforetaket ikke har behov for, og heller ikke kan forsvare å bygge flere operasjonsstuer utenfor lokalsykehusene, hevder de. Begrunnelsen deres er blant annet at dette vil svekke rekruttering og fagmiljø ved Hammerfest sykehus.

Og for å slippe ytterligere ubehagelig innsyn har man like godt sladdet de tre siste sidene også i denne analysen, der det nå altså har framkommet at de i tillegg ber om at de 15 millionene, som Stortinget hadde øremerket til Klinikk Alta for å videreutvikle spesialisthelsetjenesten her, isteden blir omdisponert for å gå inn i turnus for hele Finnmarkssykehuset.

Den konklusjonen passet tydeligvis direktøren og deler av foretaksstyret mye bedre…

Sterke reaksjoner fra fagfolk i helsevesenet

Respekterte kirurger ved Hammerfest Sykehus, som ortoped Houman Charani og foretakstillitsvalgt Thoralf Enge, advarer imidlertid sterkt mot en ødeleggende nedbygging av et velfungerende tilbud ved Klinikk Alta.

Charani beskriver Hopes tilrådning om nedbygging av det dagkirurgiske senteret i Alta som farlig kunnskapsløshet fra en nybakt direktør uten medisinsk bakgrunn. Legges det dagkirurgiske senteret i Alta ned vil belastningen på Hammerfest sykehus øke, ventetidene vil øke og fagmiljøet bygd opp

over 17 år legges i grus, mener han. Dermed vil døra til private tilbud, og da kanskje først og fremst til Aleris i Tromsø være vidåpen. Det vil bli en tung økonomisk bør for Finnmarkssykehuset, som vil miste pasientinntekter, må ut med store summer i dekte reisekostnader og generelt tape omdømme hos pasientene, slår Charani fast.

Også foretakstillitsvalgt Thoralf Enge er helt i enig i arbeidsgruppens anbefaling. Det vil være gunstig å bygge opp Alta som et dagkirurgisk senter med to operasjonsstuer – selv med bare en stue, som nå, vil det samlet sett være gunstig; forutsigbarheten for pasienten vil være bedre, med kortere ventetider og mindre fare for strykninger, sier han.

Videre påpeker han blant annet at ved å utføre mer dagkirurgi i Alta vil det gi større rom for å gjøre mer ortopedisk traume-kirurgi i Hammerfest, noe som vil styrke akuttkirurgien i Finnmarkssykehuset og ved UNN. Man vil dessuten få en bedre utdanning av leger i ortopedi og kirurgi i Hammerfest ved at de kan være med til Alta, og i tillegg kan man ta flere større operasjoner i Hammerfest.

Og ikke minst viktig i disse urolige tider: Oppbygging av dagkirurgien i Alta med to operasjonsstuer vil også styrke beredskapen i Finnmark, slår Enge fast.

Også kreftkirurg Bernt Engebretsen ved Hammerfest sykehus er negativ til beslutningen om nedleggelse: Hvis dagkirurgien i Alta legges ned, blir det økt press på Hammerfest sykehus, og sannsynligvis enda lengre ventelister her. Jeg vet ikke om ledelsen har tatt dette med i beregningen – i Alta kan vi operere uforstyrret og ikke risikere å få utsatt de planlagte operasjonene, sier han.

Heller ikke Finnmark legeforening støtter forslaget om å legge ned dagkirurgien i Alta, der den største pasientgruppen til Finnmarkssykehuset befinner seg. Også de reagerer sterkt på at et velfungerende pasienttilbud, som også er god butikk for foretaket, foreslås nedlagt. Finnmarkssykehuset må betale for både transport og ta regningen dersom pasientene velger Aleris eller andre private tilbud. Samtidig taper Finnmarkssykehuset omdømme ved å ødelegge en velfungerende pasientbehandling som betyr enormt mye for mange pasienter, har styremedlem Olav Gunnar Ballo uttalt.

Klar tale fra medisinsk fagpersonell med inngående kunnskap om problematikken, altså – men så langt uten at styreleder og store deler av styret har vært villig til å lytte. Den omfattende sladdingen – og ikke minst avsløringen av hva som skjuler seg bak denne sladdingen – taler sitt tydelige språk; her er det avgjørende opplysninger man for enhver pris vil hindre at offentligheten skal få kjennskap til. Sjelden har vel et forsøk på tilsløring av fakta vært mer avslørende.

La oss håpe at styret i Finnmarkssykehuset etter hvert vil lytte mer til sine egne fagfolk i helsevesenet og på den måten tilegne seg et faktabasert beslutningsgrunnlag for fremtidig struktur i helseforetaket, istedenfor å la seg styre av politikere og administrativt ansatte med en helt annen agenda enn en mest mulig effektiv, fremtidsrettet og bærekraftig utnyttelse av helseressursene til beste for hele Finnmark…

Magnar Leinan