Maritimt Forum Nord er tilfreds med at den nye fiskeri- og havministeren har overtatt det konstitusjonelle ansvarsområdet for både sjømatnæringen og den maritime næringen.

Definisjonen av maritim næring inkluderer for første gang i historien også «den maritime del av havbruksnæringen». Som konsekvens bør den vedtatte nasjonale havbruksstrategien dermed endres i tråd med regjeringens nye ambisjoner og organisering.

Her har den nye fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran alle muligheter til å sette spor etter seg gjennom å gi et mer definert politisk innhold til området Maritim og Marin sektor.

Omfattende oppgaver

Med politisk innhold tenker jeg på de rent praktiske utfordringer i forbindelse med infrastruktur, tidsriktige havner, ladestasjoner/energiforsynings-løsninger, utdanning, verfts- og verksted funksjoner og lignende. Med definert ansvar tenker jeg på sikkerhet, overvåking, søk og redning. Den nye regjeringen har både muligheter, men også ansvar for å sette fotavtrykk innenfor disse områdene.

Den forrige regjeringen la 4. desember i fjor frem en Stortingsmelding om maritim politikk. (Maritim melding) Det er kanskje en overdrivelse å si at meldingen fikk veldig stor politisk oppmerksomhet. Nå kan statsråd Skjæran børste støvet av Stortingsmeldingen og iverksette tiltak som er i tråd med den nye regjerings ambisjoner.

Maritimt Forum Nord har jevnlig fremmet forslag i den retning som nå gir seg utslag i regjeringens nye ansvarsfordeling.

Vi er derfor tilfredse med at oppgaver som hører sammen skal administreres og forvaltes under samme paraply for å gi den beste situasjonsforståelse. Flere viktige verktøy er nå flyttet over fra næringsministeren til fiskeri – og havministeren. Dette bør særlig riks- og regionpolitikere fra kyst- og Nord Norge merke seg.

Vekst i nord er viktig for Norge

Norge har som ambisjon å femdoble produksjonen av laks og ørret i løpet av de neste 30 år. For kyst- og Nord Norge blir det derfor enda viktigere å fokusere på de ambisjoner som er nedfelt i den nye regjeringserklæringen.

I Hurdalserklæringen har regjeringen Støre satt seg som mål å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030, og viser til at vi da er nødt til å utvikle eksisterende og nye næringer i havet. Norge er i dag verdens 4. største skipsfarts nasjon og verdens nest største eksportør av sjømat. Når vi vet at våre sjøarealer er omtrent syv ganger større enn våre landarealer er det lett å forstå at vi har muligheter som nesten ingen andre nasjoner har.

Det meste av vårt havareal befinner seg i nord. Derfor må norsk politikk i langt større grad rette blikket mot nord med fokus på de blå næringer. Dette kan gi landsdelen unike muligheter for vekst de kommende år.

Spesielt viktig vil det være å fokusere på potensialet til den maritime veksten som havbruksnæringen representerer. Det er her de største muligheten for Nord-Norge ligger.

Kan vokse på hverandre

Fiskeri- og havministerens løfter om å utarbeide egne næringsplaner for Norskehavet og Barentshavet er også tilfredsstillende. Det tror vi vil kunne bidra til et nødvendig løft og økt aktivitet i framtiden. Ved å se alle havnæringer sammen vil man kunne gi Kyst-Norge helt nye muligheter til at havnæringen i større grad kan vokse på hverandre.

Derfor åpner den nye ansvarsoverførselen fra næring til fiskeri og hav for en betydelig vekst i årene som kommer.

Tor Husjord

Maritimt Forum Nord