– Vindkraft er en trussel mot naturverdier og naturmangfold, skriver Albert Berveling.

Det er riktig at vindkraft bygges i natur, på samme måte som veier og hytter gjør det. Det er likevel tre grunner til at Bervelings påstander ikke er helt riktig lenger.

Det er kommet nye, kraftige innstramminger på hvordan vindkraft kan bygges i Norge. All vindkraftutbygging har nå fått krav om å kartlegge naturtyper, rødlistearter (utrydningstruede arter), mosetyper og fugl i planområdet. Utredningen skal gjennomføres med anerkjent metodikk etter gjeldende veileder fra Miljødirektoratet. Funnene skal forelegges kommunestyrer og fagmyndigheter før vedtak om utbygging finner sted. Det er lite sannsynlig at det blir gitt tillatelse til å bygge dersom det setter utrydningstruede arter i fare.

Den andre er at Norge har 47 nasjonalparker og mer enn 3.200 andre verneområder. Dette vernet er opprettet for å sikre at vi tar vare på verdifull natur; sårbare planter, dyr og naturtyper. Områdene utgjør totalt over 17 prosent av Norge, noe som betyr at nesten hver femte kvadratmeter her i landet er vernet. Det planlegges ikke å bygge vindkraft i vernede områder. Til sammenlikning dekker vindkraftens planområde rundt 1,5 promille av Norges areal. Det er med andre ord vernet hundre ganger så mye areal som går til vindkraft i Norge. Det skulle man ikke tro ut fra tonen til Berveling.

Den tredje grunnen er at vindkraft redder natur. Det kan virke ulogisk, når vindkraft tross alt bygges i natur, men FNs tydelige posisjon er at å løse klimakrisen er noe av det beste vi kan gjøre for naturen. FNs miljøprogram UNEP skriver (i en rapport fra februar 2021) at «renewable energy technologies such as wind and solar, along with improved energy efficiency in buildings and elsewhere, will be key.» Vindkraft er med andre ord en nøkkelteknologi for at vi skal kunne bevare naturen, ifølge FN.

Norge styrer mot et kraftig redusert kraftoverskudd fram mot 2030. Løser vi ikke dette, øker vi faren for høyere strømpriser, og permitterte industriarbeidere. I tillegg vil Norge slite med å nå klimamålene – en global dugnad for å få ned klimautslippene og redde klodens natur. Vindkraft er den raskeste, billigste og mest miljøvennlige måten å sikre at vi får nok kraft på.

Berveling påstår at vindkraft er «prisdrivende», «lavverdig energi» og en «trussel mot norsk industri». Dette er useriøst og feil. Vindkraft gir oss mer strøm, og når produksjonen av billig, fornybar strøm øker, faller strømprisen. Energikommisjonen bekrefter i sin rapport fra 2023 at økt energiproduksjon fra vindkraft vil virke dempende på strømprisene i Norge.

I dag utgjør vindkraften omtrent 10 prosent av den totale strømproduksjonen i Norge, og omtrent halvparten av den blir solgt til industrien på langsiktige avtaler. I Heim kommune spør industrien for tiden etter mer vindkraft for å redde og utvikle arbeidsplasser. Det samme gjør Hydro i Høyanger og Yara i Telemark, samt Norsk Industri og NHO sammen med LO på nasjonalt nivå.

Thor Egil Braadland

Myndighetskontakt

Fornybar Norge