Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag levert sitt krav årets jordbruksforhandlinger. Det er et historisk høyt krav, men er et helt nødvendig krav.

Krav til størrelsen har aldri vært større, men man har heller aldri hatt en så spesiell situasjon. Et samlet krav på 11,5 mrd. kr. Hele 2/3 av kravet skyldes ekstra ordinære kostnadsøkninger. Kravet uttrykker den svært alvorlige økonomiske situasjonen i landbruket, årsaken er de skyhøye prisene på gjødsel, strøm og drivstoff.

Mens behovet for egen matproduksjon har økt, står vi i fare for å redusere den i Norge. Dette kravet er det som må til for å kompensere for ekstraordinære kostnader, løfte bondens inntekt og bidra til fortsatt matsikkerhet.

I tillegg har krigen i Ukraina akselerert kostnadsøkningene ytterligere. Dette er en god start på en helt nødvendig snuoperasjon for norsk matproduksjon. Finnmark Bondelag liker både størrelsen i kravet, kravets profil og at den vil være med på å styrke produksjoner som har hatt svak lønnsomhet over tid.

Årets krav svarer ut næringas utfordringer på en svært god måte og flere av prioriteringene i kravet har en spesiell god effekt for bønder i Finnmark. Det er viktig for jordbruket i Finnmark at kravet går igjennom.

Nå har vi levert vårt krav, det handler om Norge sin mulighet til å sikre norsk matproduksjon som en del av den norske beredskapen. Finnmark Bondelag har høye forventninger om at Regjeringen leverer i samsvar med lovnader i Hurdalsplattformen.

Her er hovedgrepene i jordbrukets krav

• Et kraftig inntektsløft som betydelig reduserer gapet mellom bonden og andre grupper i samfunnet.

• Utbetaling av full kostnadskompensasjon i 2022 som inkluderer en målrettet ordning or kompensasjon av økte gjødselkostnader.

• Full kostnadsdekning i 2023.

• Styrker kornproduksjonen gjennom kraftig økning av målprisen for korn. Det vil redusere importavhengigheten.

• Prioriterer sau og ammeku særskilt, blant annet gjennom nytt driftstilskudd for sau, nytt tilskudd til ku med kalv på beite og økte tilskudd til drift, areal, husdyr og beite.

• Styrker tilskudd til alle produksjoner. • Bedrer velferdsordningene ved å øke tilskuddene til avløsning ved sykdom, ferie og fritid og utvide avløserordningen ved sykt barn.

• Styrker klimaarbeidet gjennom satsing på blant annet fornybar energi, gratis klimarådgivning til alle bønder, og utvikling av Landbrukets klimakalkulator

• Etablerer nytt dyrevelferdstilskudd for de som er med i Dyrevelferdsprogram.

Finnmark Bondelag