Etter gjentatte påstander fra andre samiske senterpartifolk om både utført kupp, maktarroganse og at jeg skal ha tvunget meg inn i Sametingsrådet både i 2020 og 2021, så ser jeg meg nødt til å svare på noe av dette og komme med en redegjørelse av hendelsesforløpet i denne saken. Særlig også når det trues med eksklusjon fra Senterpartiet.

Saken er som følger:

12. september utnevner Senterpartiets samepolitiske råd et forhandlingsutvalg i forbindelse med sametingsvalget. Utvalgets mandat i følge referatet er som følger:

“Senterpartiets samepolitiske råd har i møte 12.09.2021 satt ned ett forhandlingsutvalg for sonderinger og forhandlinger om en eventuell samarbeidsavtale for neste periode på Sametinget. Utvalget får fullmakt til å forhandle med alle parti om en samarbeidsavtale på det som vil gi det beste resultatet for SP politikk og omdømme for den kommende perioden. Fremforhandlet resultat legges frem for rådet for endelig godkjenning. Innvalgte representanter tas inn i prosessen der det er naturlig.”

Enstemmig vedtatt

Som vi allerede her kan se, så foreligger det ingen fullmakt på å hverken forhandle om eller foreslå personer til noen politiske posisjoner, ei heller plassen i Sametingsrådet.

Forhandlingene tar til og det oppnås etterhvert enighet om en politisk avtale mellom Guovddašbellodat, NSR og Ávjovárri flyttsameliste. Avtalen inneholder fortsatt ingen navn til noen av medlemmene til Sametingsrådet. Det avtales at den politiske samarbeidsavtalen skal underskrives av alle parter den 18.10.21, i Karasjok. Samme dag skal også påtroppende Sametingspresident offentliggjøre sine utvalgte rådsmedlemmer.

7. oktober sender Elisabeth Erke møteinnkallelse til konstituering av Senterpartiets sametingsgruppe. Allerede her varsles det om at flertallet i SPs sametingsgruppe ikke er enig med forhandlingsutvalgets forslag til medlem i Sametingsrådet og dette blir satt opp som sak. Dette møtet utsettes.

11.-12. oktober avholder Senterpartiets sametingsgruppe sitt første gruppemøte i Tromsø.

Tilstede på dette møtet er Svein O. Leiros, Hans Ole Eira og Elisabeth Erke. Sekretær er Nancy Porsanger Anti. Her fattes det tre viktige vedtak.

Sak 3. Valg. «Valg av parlamentarisk leder- Forslag: Elisabeth Erke- Enstemmig valgt.

Valg av økonomiansvarlig, Forslag : Elisabeth Erke. Enstemmig valgt»

Sak 4. Samarbeidsavtalen: «Guovddášbellodat ved forhandlingsutvalget og Sametingsgruppa stiller seg bak fremforhandlet avtale pr 11.10.2021, mellom GB/SP, NSR og Ávjovári

Johttisámiidlistu. Guovddášbellodat/SP ser frem til 4 nye år i samarbeid for en ansvarlig og god samepolitikk, som skal styrke hele det samiske folk. Enstemmig vedtatt»

Sak 8/2021 Saklista for Sametingets plenumsmøte

Vedtak: «Valg av president, plenumsledelse, fullmaktskomite, kontrollutvalg, SPR styres av samarbeidsavtalen

Elisabeth Erke går inn i valgkomiteen som parlamentarisk leder.

I forhold til fagkomitéer går Elisabeth Erke inn i PFK, Hans Ole Eira i NKK, Svein Leiros inn i OOUK. Vi foreslår Hans Ole Eira inn i Samisk parlamentarisk råd. Angående møteplan 2021-2022 støtter plenumsledelsens innstilling. Enstemmig vedtatt»

I denne fremforhandlede avtalen pr.11.10.2021 finnes det ingen navn på foreslåtte rådsmedlemmer.

14. oktober avholdes nytt gruppemøte i sametingsgruppa. Her behandles blant annet sak 11/21 «Forslag og valg av rådsmedlem til sametingets råd».

Her foreslår Elisabeth Erke at Hans Ole Eira foreslås som rådsmedlem for Senterpartiet. Svein Leiros var ikke enig i dette og stemte imot. Men etter dette demokratiske valget, ble jeg da foreslått som rådsmedlem, dog mot en stemme.

Etter møtet formidler parlamentarisk leder, Elisabeth Erke, Sametingsgruppas vedtak til påtroppende sametingspresident. Nå hadde den påtroppende presidenten to navn å velge mellom, Leiros eller Eira. Det er vel dette som nå blir omtalt som et kupp. Men i mitt samepolitiske hode er dette demokrati på sitt beste, at alle skal få lov til å fremme sin mening. I dette tilfellet de 3 som gode Senterpartivelgere har valgt som sine ombudsfolk og som i de neste 4 år skal fremme Guovddášbellodat/Senterpartiet sin politikk på Sametinget. De kan vel forhåpentligvis ikke stilles på sidelinjen og umyndiggjøres av noen.  I hvert fall så kan ikke Gáisi valgkrets peke på Senterpartiets samepolitiske vedtekter og påstå det, for der står det absolutt ingenting om forholdet mellom samepolitisk råd og Senterpartiets Sametingsgruppe. Og nettopp vedtektene er noe som vi i Sametingsgruppa og samepolitisk råd må ta en gjennomgang av, for de bærer preg av at de dessverre er utdaterte og ufullstendige.

15 oktober skriver Svein Leiros i sametingsgruppas chat, at han har meddelt påtroppende president at han ikke lenger er kandidat som rådsmedlem for SP. Videre i chatten skriver han  at «det er presidentens privilegium å peke ut sitt råd. Men det ligger vel i kortene at hun peker på deg fra SP, noe annet ville overraske meg».

Men til avisa Ságat sier han «Jeg vurderte det slik at hvis jeg skulle bli rådsmedlem så er jeg avhengig av tillit i sametingsgruppa. Den tillit følte jeg at jeg ikke hadde.» Her nevnes ingenting om det at han «fryktet» at han ikke ville bli valgt som rådsmedlem av påtroppende president og at han da valgte å trekke seg. Istedenfor så blir det påstått, i samme avisartikkel, at Svein er blitt så hardt presset og utsatt for et rotterace, og at det var derfor han valgte å trekke seg.

Videre så påstås det i den samme reportasjen at det er for mye cowboy-virksomhet og for lite partikultur som utføres av meg og Erke. Til det vil jeg bare si at vi hittil har fulgt alle lovlige og demokratiske prosesser og at vi akter å også gjøre det i vårt videre politiske arbeid fremover.

Faktisk så beskyldes hele Sametinget med at det er et ensidig fokus på indre Finnmark og med det et overgrep mot kystsamene. Dette vil jeg på det sterkeste ta avstand fra og berolige med at Sametinget har full fokus på alle samer.

Mandag 18. oktober underskrives samarbeidsavtalen av de tre parlamentariske lederne og sametingspresidenten.

20, oktober utnevner president Muotka sitt sametingsråd og jeg blir utnevnt som Senterpartiets medlem i rådet. To år tidligere ble jeg utnevnt som rådsmedlem av vår tidligere president Aili Keskitalo. Så noe riktig må jeg ha gjort, siden jeg faktisk først ble foreslått som kandidat av vår parlamentariske leder og senere valgt som rådsmedlem denne gangen også.

11. november, tre uker etter utnevnelsen, starter dette bråket som jeg her har forsøkt å redegjøre for. Gáisi valgkrets påstår at jeg og Elisabeth Erke har kuppet utnevnelsen av sametingsrådsplassen og at det kreves at vi blir ekskludert fra Guovddášbellodat/Senterpartiet. Dette støttes tildels av både leder (Ságat 11.11.21) og nestleder i Senterpartiets samepolitiske råd (Ávvir 15.11.21).

Men det kan se ut som om alle har glemt eller kanskje ikke vet, at det er hverken Senterpartiets samepolitiske råd eller Senterpartiets sametingsgruppe som utnevner sametingsrådet.

Det er det den nyvalgte sametingspresidenten som gjør! Dette i henhold til Sametingets forretningsorden.

Nå håper jeg at det blir ro i det samiske Senterpartiet/Guovddášbellodat, slik at vi heller kan konsentrere oss om å fremme og gjennomføre vår gode politiske samarbeidserklæring Beaiveálgu, for den regner jeg med at vi alle fornøyd med.

Ellos Sápmi!

Máze 16.11.2021

Hans Ole Eira